آبخیزداری ایران, دوره (8), شماره (25), سال (2014-7) , صفحات (25-37)

عنوان : ( مقایسه روش های کریجینگ متعارف و گشتاورهای خطی احتمال در تحلیل فراوانی منطقه ای سیلاب در استان مازندران )

نویسندگان: زهرا شیخ , عبدالحمید دهواری , فرهاد فرسادنیا ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

آمار حداکثر دبی لحظه­ای سالانه 38 ایستگاه هیدرومتری استان مازندران با حداقل و حداکثر طول آماری 13 و 56 سال و خصوصیات فیزیوگرافی و اقلیمی حوزه های آبخیز گردآوری شد. در ابتدا، با استفاده از روش­ کریجینگ­متعارف مناطق همگن براساس رویکرد همسایگی هیدرولوژیکی تعیین گردیدند. طراحی فضای فیزیوگرافی با استفاده از شش متغیر فیزیوگرافی موثر بر سیلاب و دو متغیر هیدرولوژیکی براساس روش تحلیل همبستگی متعارف انجام شد. در تمام دوره­­های بازگشت­ 10،20،50 و100 سال، مدل گوسی بعنوان بهترین مدل نیم­تغییرنما انتخاب گردید و برآوردهای منطقه­ای با استفاده از تکنیک کریجینگ­معمولی در فضای فیزیوگرافی بدست آمد. در ادامه به­منظور بررسی صحت نتایج، از روش گشتاورهای خطی نیز برای تحلیل فراوانی منطقه­ای سیلاب استفاده شد. در این روش مناطق همگن براساس الگوریتم خوشه­بندی سلسله مراتبی وارد تعیین گردیدند. همگنی مناطق بدست آمده از خوشه­بندی با استفاده از آزمون­های همگنی و ناهماهنگی بررسی شد. سپس با استفاده از آزمون نکویی برازشZDIST ، توزیع لجستیک­تعمیم­یافته برای هر سه خوشه بعنوان بهترین توزیع منطقه­ای انتخاب گردید و برآوردهای منطقه­ای براساس پارامترهای توزیع منتخب بدست آمد. در نهایت عملکرد دو روش با استفاده از روش ارزیابی جک نایف و پنج شاخص آماری BIAS، BIASr،RMSE ،RMSEr و NASH بررسی گردید. براساس شاخص NASH هر دو روش عملکرد مشابه و مطلوبی ارائه می­دهند، اما براساس نتایج سایر شاخص­های آماری کریجینگ­متعارف عملکرد بهتری نسبت به روش گشتاورهای خطی ارائه می­دهد و با افزایش دوره بازگشت کیفیت برآوردهای آن بهبود می­یابد، در حالی که روش گشتاورهای خطی برای دوره­های بازگشت کوتاه عملکرد بهتری را ارائه می­دهد.

کلمات کلیدی

, تحلیل منطقه ای, زمین آمار, فضای فیزیوگرافی, گشتاورهای خطی, خوشه بندی, استان مازندران
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1057416,
author = {زهرا شیخ and عبدالحمید دهواری and فرسادنیا, فرهاد},
title = {مقایسه روش های کریجینگ متعارف و گشتاورهای خطی احتمال در تحلیل فراوانی منطقه ای سیلاب در استان مازندران},
journal = {آبخیزداری ایران},
year = {2014},
volume = {8},
number = {25},
month = {July},
issn = {2008-9554},
pages = {25--37},
numpages = {12},
keywords = {تحلیل منطقه ای، زمین آمار، فضای فیزیوگرافی، گشتاورهای خطی، خوشه بندی، استان مازندران},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مقایسه روش های کریجینگ متعارف و گشتاورهای خطی احتمال در تحلیل فراوانی منطقه ای سیلاب در استان مازندران
%A زهرا شیخ
%A عبدالحمید دهواری
%A فرسادنیا, فرهاد
%J آبخیزداری ایران
%@ 2008-9554
%D 2014

[Download]