نهمین کنگره علوم باغبانی , 2016-01-25

عنوان : ( بررسی تأثیر ترکیبات پلی آمین بر کیفیت میوه زیتون رقم تخم کبکی فیشمی )

نویسندگان: سیدحسین نعمتی , سکینه باقری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور تعیین اثر پلی آمین ها روی صفات فیزیولوژیکی میوه زیتون، آزمایشی در سال 2014 روی رقم تخم کبکی اجرا شد. پلی آمین های پوترسین ) 0، 2/5 و 5 میلی مولار در لیتر) و اسپرمیدین ) 0، 1/25 و 2/5 میلی مولار در لیتر) روی شاخه ها در زمان تمام گل و دو هفته بعد از آن پاشیده شدند. آزمایش بصورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد و برخی خصوصیات فیزیولوژیکی مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج نشان داد که محلولپاشی با پلی آمین ها بطور معنی داری موجب افزایش وزن ، طول و قطر میوه و کاهش وزن ، طول و قطر هسته شد.

کلمات کلیدی

, پوترسین, اسپرمیدین, کیفیت و زیتون
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1057420,
author = {نعمتی, سیدحسین and باقری, سکینه},
title = {بررسی تأثیر ترکیبات پلی آمین بر کیفیت میوه زیتون رقم تخم کبکی فیشمی},
booktitle = {نهمین کنگره علوم باغبانی},
year = {2016},
location = {اهواز, ايران},
keywords = {پوترسین، اسپرمیدین، کیفیت و زیتون},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تأثیر ترکیبات پلی آمین بر کیفیت میوه زیتون رقم تخم کبکی فیشمی
%A نعمتی, سیدحسین
%A باقری, سکینه
%J نهمین کنگره علوم باغبانی
%D 2016

[Download]