انتظام اجتماعی, دوره (6), شماره (3), سال (2014-11) , صفحات (57-80)

عنوان : ( رضایت از پلیس و بررسی نقش عوامل مرتبط با آن در میان دانشجویان دانشگاه‌های شهر اصفهان )

نویسندگان: سمیراء پور , فهیمه سادات سعادت یار , فاطمه بیطرف ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

زمینه و هدف: پلیس برای تأمین اهداف و انجام بهتر مأموریت های خود در تأمین امنیت و برقراری نظم، با توجه به شرایط پیچیدۀ محیط، ناگزیر به بازبینی شناخت خود از فضای اجتماعی و روانی مردم و انتظارات آن ها از نیروی پلیس است تا نیرو و سازمانی کارآمدتر به وجود آورد و در تأمین نظم و امنیت جامعه، موفق تر از گذشته عمل کند. برای سازمانی همانند پلیس، رضایتمندی از پلیس اهمیت زیادی دارد، زیرا از یک طرف ذهنیت و نگرش مطلوب افراد نسبت به پلیس به مشروعیت سازمان و اقدامات ناجا منجر می¬شود و از طرف دیگر، جلب حمایت های مردمی، جذب منابع برای پلیس را امکان پذیر می‌کند. بنابراین در این مطالعه تلاش شد تا به بررسی تأثیر مؤلفه های ترس از جرم، قربانی جرم شدن، ارتباط با پلیس، رسانه ها و کیفیت ادراک شده از زندگی بر رضایتمندی از پلیس پرداخته شود.روش شناسی: به منظور اجرای این تحقیق از راهبرد پیمایشی- تحلیلی استفاده شده است. داده¬های اخذ شده از میان 558 نفر از دانشجویان دانشگاه های دولتی و غیردولتی شهر اصفهان با استفاده از پرسشنامه و روش نمونه گیری طبقه ای مبنای تحلیل قرار گرفت. از آزمون¬های همبستگی، رگرسیون و تحلیل واریانس یک عاملی برای بررسی فرضیات و مقایسه میزان رضایتمندی دانشجویان در دو طبقه دولتی و غیردولتی استفاده شده است.نتیجه‌گیری: نتایج حاصله نشان داد که تمامی روابط مستقیم بین متغیرهای مدل مفهومی تحقیق معنادار بوده¬اند. همچنین، مشخص گردید که رضایتمندی دانشجویان دانشگاه های دولتی از پلیس بیش از دانشجویان دانشگاه های غیردولتی است.

کلمات کلیدی

رضایت از پلیس ترس از جرم قربانی جرم شدن ارتباط با پلیس کیفیت ادراک شده از زندگی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1057424,
author = {پور, سمیراء and سعادت یار, فهیمه سادات and بیطرف, فاطمه},
title = {رضایت از پلیس و بررسی نقش عوامل مرتبط با آن در میان دانشجویان دانشگاه‌های شهر اصفهان},
journal = {انتظام اجتماعی},
year = {2014},
volume = {6},
number = {3},
month = {November},
issn = {2008-6024},
pages = {57--80},
numpages = {23},
keywords = {رضایت از پلیس ترس از جرم قربانی جرم شدن ارتباط با پلیس کیفیت ادراک شده از زندگی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T رضایت از پلیس و بررسی نقش عوامل مرتبط با آن در میان دانشجویان دانشگاه‌های شهر اصفهان
%A پور, سمیراء
%A سعادت یار, فهیمه سادات
%A بیطرف, فاطمه
%J انتظام اجتماعی
%@ 2008-6024
%D 2014

[Download]