تحقیق در عملیات در کاربردهای آن, دوره (10), شماره (4), سال (2014-1) , صفحات (85-97)

عنوان : ( راهکاری برای اولویت بندی واقع بینانه و کاربردی مسایل مختلف: تلفیق IPA-G-FGAHP و ماتریس جذابیت- توانمندی )

نویسندگان: امیرحسین اخروی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ایده اصلی ارایه این تحقیق آن است که نقص روش های موجود اولویت بندی را برطرف نموده، با ارایه یک دیدگاه جامع و روشی ساده، به یک اولویت بندی واقع بینانه دست پیدا کند. این روش اولویت بندی، برای تعیین اولویت در هر حوزه و مساله ای که تصمیم گیرنده با چند گزینه روبه روست، قابل استفاده است. در روش ارایه شده، ماتریس جذابیت-توانمندی، ماتریس IPA، تحلیل شکاف و AHP گروهی- فازی با یکدیگر تلفیق می شوند و خروجی در قالب ماتریسی تحت عنوان ماتریس «شکاف موزون- توانمندی» ترسیم می گردد که نشان دهنده اولویت ها در چهار بعد ماتریس هستند. این روش کاربردی در پروژه های مختلفی توسط محقق آزمون شده و مورد استفاده قرار گرفته است. هم چنین نرم افزاری نیز جهت انجام محاسبات و سهولت استفاده از این روش طراحی گردیده. در این روش، به سه پارامتر «اهمیت یا وزن»، «وضع موجود» و «توانمندی بهبود وضع موجود» در هر مساله توجه شده است.

کلمات کلیدی

, ماتریس IPA, ماتریس جذابیت-توانمندی, AHP گروهی- فازی, تحلیل شکاف, اولویت بندی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1057425,
author = {اخروی, امیرحسین},
title = {راهکاری برای اولویت بندی واقع بینانه و کاربردی مسایل مختلف: تلفیق IPA-G-FGAHP و ماتریس جذابیت- توانمندی},
journal = {تحقیق در عملیات در کاربردهای آن},
year = {2014},
volume = {10},
number = {4},
month = {January},
issn = {2251-7286},
pages = {85--97},
numpages = {12},
keywords = {ماتریس IPA، ماتریس جذابیت-توانمندی، AHP گروهی- فازی، تحلیل شکاف، اولویت بندی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T راهکاری برای اولویت بندی واقع بینانه و کاربردی مسایل مختلف: تلفیق IPA-G-FGAHP و ماتریس جذابیت- توانمندی
%A اخروی, امیرحسین
%J تحقیق در عملیات در کاربردهای آن
%@ 2251-7286
%D 2014

[Download]