علوم اجتماعی, دوره (12), شماره (2), سال (2016-1) , صفحات (1-21)

عنوان : ( در جستجوی مشارکت: درک تجربه خیّران مدرسه ساز (مورد مطالعه: مشهد، ایران) )

نویسندگان: ندا رضوی زاده هروی , محمدرضا آهنچیان , فاطمه رضامنش ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مشارکت اجتماعی به عنوان صورتی فعّالانه از شرکت در حیات اجتماعی شناخته می¬شود. مشارکت مالی یکی از انواع مشارکت اجتماعی است. معمولاً نظام آموزش و پرورش از مشارکت مردم در کمک به تأمین هزینه¬های مالی در زمینة ساخت¬وساز، توسعه و تجهیز واحدهای آموزشی استقبال می‌کند. هدف اصلی مقالۀ حاضر، شناسایی و معرّفی مفهوم مشارکت از نگاه مشارکت¬کنندگان در برنامه¬های توسعه و تجهیز فضاهای آموزشی بود. واکاوی انتظارات خیّران مدرسه‌ساز از سازو‌کارهای کنونی مشارکت در مدرسه¬سازی برای حفظ و ارتقای سطح مشارکت، هدف دیگر این مقاله بود. این پژوهش با رویکرد کیفی، با استفاده از مصاحبه¬های عمیق نیمه¬ساخت¬یافته صورت گرفت و متن مصاحبه به روش تحلیل تماتیک تحلیل شد. یافته¬ها نشان می¬دهند که مشارکت¬کنندگان برداشتی معنوی و اجتماعی از فعالیّت خود به¬عنوان خیّر دارند. برداشت معنوی با درون¬مایه¬هایی از جنس باقیات‌الصالحات، کسب رضای خدا، برکت در زندگی، کسب آرامش و احساس لذّت، تبلور ارجحیّت معنویات بر مادیات، ارزش ساخت بنای خیر و ضرورت مشارکت در امور خیر طرح شد و برداشت اجتماعی با درون¬مایه¬های تبلور حسّ تعلّق به مکان، کسب منزلت، تلاش در رفع نیاز ادراک شده، بیان احساس مسؤولیّت، خدمت به جامعه و مردم، ارزش آموزش، علم و آگاهی مطرح شد. همچنین انتظارات خیّران در دو وجه سخت‌افزاری و نرم¬افزاری مشارکت در مدرسه¬سازی، طبقه¬بندی و مفهوم¬پردازی شد. وجوه سخت¬افزاری در قالب «مدیریّت فرآیند ساخت¬وساز» و «جنبه¬های حقوقی مدرسه-سازی» و وجوه نرم‌افزاری آن در قالب «مدیریّت تعاملات» و «مشوّق¬ها» بازشناسی شدند.

کلمات کلیدی

مشارکت; آموزش‌و‌پرورش; خیّران مدرسه ساز; نیکوکاری; مدرسه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1057429,
author = {رضوی زاده هروی, ندا and آهنچیان, محمدرضا and فاطمه رضامنش},
title = {در جستجوی مشارکت: درک تجربه خیّران مدرسه ساز (مورد مطالعه: مشهد، ایران)},
journal = {علوم اجتماعی},
year = {2016},
volume = {12},
number = {2},
month = {January},
issn = {2008-1383},
pages = {1--21},
numpages = {20},
keywords = {مشارکت; آموزش‌و‌پرورش; خیّران مدرسه ساز; نیکوکاری; مدرسه},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T در جستجوی مشارکت: درک تجربه خیّران مدرسه ساز (مورد مطالعه: مشهد، ایران)
%A رضوی زاده هروی, ندا
%A آهنچیان, محمدرضا
%A فاطمه رضامنش
%J علوم اجتماعی
%@ 2008-1383
%D 2016

[Download]