مطالعات تفسیری, دوره (7), شماره (28), سال (2016-12) , صفحات (81-104)

عنوان : ( بررسی نقش شناخت سرزمین بابل در تفسیر آیه 102 بقره )

نویسندگان: سُمیّه خاتمی سبزواری , سیدمحمد مرتضوی , محمد علی زنگنه اسدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نقش شناخت سرزمین بابل

کلمات کلیدی

, بابل , تفسیر , سوره بقره
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1057430,
author = {خاتمی سبزواری, سُمیّه and مرتضوی, سیدمحمد and زنگنه اسدی, محمد علی},
title = {بررسی نقش شناخت سرزمین بابل در تفسیر آیه 102 بقره},
journal = {مطالعات تفسیری},
year = {2016},
volume = {7},
number = {28},
month = {December},
issn = {2228-7256},
pages = {81--104},
numpages = {23},
keywords = {بابل - تفسیر - سوره بقره},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی نقش شناخت سرزمین بابل در تفسیر آیه 102 بقره
%A خاتمی سبزواری, سُمیّه
%A مرتضوی, سیدمحمد
%A زنگنه اسدی, محمد علی
%J مطالعات تفسیری
%@ 2228-7256
%D 2016

[Download]