نامه فرهنگستان, دوره (55), شماره (3), سال (2015-6) , صفحات (71-93)

عنوان : ( نقد ترجمه در ایران، روش ها و آسیب ها )

نویسندگان: علی خزاعی فرید ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نقد، نقد ترجمه، با زترجمه، تعادل

کلمات کلیدی

, نقد, نقد ترجمه, با زترجمه, تعادل
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1057433,
author = {خزاعی فرید, علی},
title = {نقد ترجمه در ایران، روش ها و آسیب ها},
journal = {نامه فرهنگستان},
year = {2015},
volume = {55},
number = {3},
month = {June},
issn = {1025-0832},
pages = {71--93},
numpages = {22},
keywords = {نقد، نقد ترجمه، با زترجمه، تعادل},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نقد ترجمه در ایران، روش ها و آسیب ها
%A خزاعی فرید, علی
%J نامه فرهنگستان
%@ 1025-0832
%D 2015

[Download]