مطالعات زبان و ترجمه, دوره (48), شماره (1), سال (2015-6) , صفحات (19-51)

عنوان : ( ضرورت به روزرسانی سرفصل دروس کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی بر مبنای نیازهای بازار ترجمه در ایران )

نویسندگان: زهرا سالاری , علی خزاعی فرید ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تحقیق حاضر درصدد است با بررسی برنامه درسی رشته مترجمی زبان انگلیسی در مقط کارشناسی و با تمرکز بر نیازهای بازار ترجمه در ایران از دیداا افرادی که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم با این برنامه سروکار دارند، یک برنامه کارآمد و متناسب با بازار ترجمه در ایران پیشنهاد دهد. به این منظور با بخشی از فعالان بازار ترجمه شامل: ناشران، دارالترجمهها، بانکها، آژانسهای مسافرتی و افرادی همچون اساتید دانشگا و دانشجویان این رشته که بهصورت مستقیم با برنامه درسی در ارتااه هستند، مصاحاه حضوری و اروهی صورت ارفت. بدین ترتیب با تحلیل نظرات این اشخا و با در نظر ارفتن برنامه درسی برخی از دانشگا های خارج از کشور، پیشنهادها یی به منظور بروز رسانی برنامه حاضر که سالهاست بدون تغییر باقیماند است، صورت میایرد.

کلمات کلیدی

, مترجمی زبان انگلیسی, مقط کارشناسی, بازار ترجمه, برنامه درسی, ایران
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1057435,
author = {سالاری, زهرا and خزاعی فرید, علی},
title = {ضرورت به روزرسانی سرفصل دروس کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی بر مبنای نیازهای بازار ترجمه در ایران},
journal = {مطالعات زبان و ترجمه},
year = {2015},
volume = {48},
number = {1},
month = {June},
issn = {2383-2878},
pages = {19--51},
numpages = {32},
keywords = {مترجمی زبان انگلیسی، مقط کارشناسی، بازار ترجمه، برنامه درسی، ایران},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ضرورت به روزرسانی سرفصل دروس کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی بر مبنای نیازهای بازار ترجمه در ایران
%A سالاری, زهرا
%A خزاعی فرید, علی
%J مطالعات زبان و ترجمه
%@ 2383-2878
%D 2015

[Download]