بوم شناسی کاربردی, دوره (5), شماره (15), سال (2016-5) , صفحات (1-12)

عنوان : ( تنوع گونه ای و شناسایی گروه های عملکردی گیاهی در مراتع مشجر منطقه حفاظت شده شیمبار در استان خوزستان )

نویسندگان: مهری دیناروند , حمید اجتهادی , محمد فرزام , بهرام اندرزیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اندازه‌گیری تنوع و شناسایی صفات و گروه‌های عملکردی گیاهی و طبقه‌بندی آنها به شناسایی دقیق توان رویشی مراتع و اعمال برنامه‌های مدیریتی مناسب کمک می‌کند. هدف از این تحقیق اندازه‌گیری تنوع گونه‌ای و شناسایی گروه‌های عملکردی در سه منطقه اکولوژیکی هم‌جوار در منطقه شیمبار یا شیرین‌بهار بود. در سه فصل زمستان، بهار و تابستان سا‌ل‌های 1391 تا 1393 داده‌های مربوط به درصد پوشش گونه‌ای از تعداد 106 پلات به‌روش تصادفی طبقه‌بندی شده در شیب‌های رو به جنوب و شمال و بخش تالابی جمع‌آوری شد. تنوع گونه‌ای (آلفا) و تنوع بین زیستگاهی (بتا) به‌کمک نرم‌افزارهای PAST و SDR اندازه‌گیری شد. شاخص تنوع گونه‌ای شانون و سیمپسون نشان می‌دهد به‌ترتیب بیشترین تنوع گونه‌ای (آلفا) مربوط به تالاب، پس از آن شیب جنوبی و در نهایت شیب شمالی است. غنای گونه‌ای در شیب شمالی بیش از شیب جنوبی بود و تالاب غنای گونه‌ای کمتری نسبت به ارتفاعات اطراف داشت. برای طبقه‌بندی و مشخص کردن پاسخ پوشش گیاهی منطقه به عوامل محیطی و تعیین گروه‌های عملکردی، تعداد 66 ویژگی مربوط به مقاومت به آشفتگی‌ها اندازه‌گیری و آنالیز خوشه‌بندی با روش Ward و توسط نرم‌افزار R انجام شد. گونه‌های یک‌ساله و چندساله منطقه هر کدام به 21 دسته تقسیم شد و درختان و درختچه‌ها در 8 خوشه طبقه‌بندی شدند.

کلمات کلیدی

, واژه‌های کلیدی: غنای گونه‌ای, تنوع آلفا, تنوع بتا,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1057436,
author = {دیناروند, مهری and اجتهادی, حمید and فرزام, محمد and بهرام اندرزیان},
title = {تنوع گونه ای و شناسایی گروه های عملکردی گیاهی در مراتع مشجر منطقه حفاظت شده شیمبار در استان خوزستان},
journal = {بوم شناسی کاربردی},
year = {2016},
volume = {5},
number = {15},
month = {May},
issn = {2251-9157},
pages = {1--12},
numpages = {11},
keywords = {واژه‌های کلیدی: غنای گونه‌ای، تنوع آلفا، تنوع بتا، خوشه‌بندی،},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تنوع گونه ای و شناسایی گروه های عملکردی گیاهی در مراتع مشجر منطقه حفاظت شده شیمبار در استان خوزستان
%A دیناروند, مهری
%A اجتهادی, حمید
%A فرزام, محمد
%A بهرام اندرزیان
%J بوم شناسی کاربردی
%@ 2251-9157
%D 2016

[Download]