یازدهمین همایش ملی حسابداری ایران , 2013-10-09

عنوان : ( اثر سهامداران اقلیت، هزینه های نمایندگی و عدم تقارن اطلاعاتی بر سیاست تقسیم سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران )

نویسندگان: محمدحسین ودیعی , محمد خوارزمی , محمد رضا شورورزی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

جدایی مالکیت از مدیریت منجر به مشکلات نمایندگی می شود. وجود سهامداران اقلیت تضاد نمایندگی میان مدیریت و مالکیت را به همراه دارد. این تضاد نمایندگی ممکن است منجر به عدم تقارن اطلاعاتی شود و سیاستتقسیم سود شرکتها را تحت تأثیر قرار دهد. طبق تئوری علامتدهی، هنگامی که شرکتها با مشکل عدم تقارن اطلاعاتی بالا مواجه میشوند، درصد پرداخت سود خود را به منظور کاهش سطح عدم تقارن اطلاعاتی و همچنین به عنواننشانهای از سوددهی و کیفیت، بالا میبرند. در انطباق با تئوری نمایندگی، شرکتها هنگامی که با عدم تقارن اطلاعاتی مواجه هستند، ممکن است پرداخت سودسهام به کاهش هزینههای نمایندگی و تضاد منافع آنها کمک کند . همچنینطبق تئوری سلسله مراتبی، شرکتها هنگامی که با مشکل عدم تقارن اطلاعاتی مواجه می شوند، سود پرداختی بهسهامدارن خود را کاهش میدهند. چون عدم تقارن اطلاعاتی، نشانه های منفی در ارتباط با ارزش شرکت به بازارسرمایه منتقل میکند. هدف اصلی این تحقیق، بررسی اثر سهامداران اقلیت، هزینه های نمایندگی وعدم تقارن اطلاعاتی بر سیاست تقسیمسود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برحسب سه تئوری اصلی تقسیم سود یعنی؛ تئوری علامتدهی، تئوری نمایندگی و تئوری سلسله مراتبی میباشد. نمونه آماری این تحقیق با استفاده از داده های تجمعی1381 بدست آمده است. - شامل 145 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1390 (pool) برای آزمون فرضیههای تحقیق، از مدل توبیت استفاده شده است. نتایج این تحقیق نشان میدهد که بین درصد مالکیت سهامداران اقلیت و سیاست تقسیم سود رابطه معکوس و معناداری وجود دارد . در واقع، با افزایش میزان مالکیتسهامداران اقلیت، سود تقسیمی شرکتها کاهش مییابد. همچنین، بین هزینههای نمایندگی و سیاست تقسیم سود یک رابطه معکوس و معنادار وجود دارد. در حقیقت، با افزایش هزینههای نمایندگی، میزان سود تقسیمی شرکتها کاهش یافته است. سایر یافتههای این تحقیق نشان میدهد که یک رابطه معکوس و معنادار بین عدم تقارن اطلاعاتی با سیاست تقسیم سود وجود دارد.

کلمات کلیدی

, سیاست تقسیم سود, سهامداران اقلیت, عدم تقارن اطلاعاتی, هزینه های نمایندگی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1057442,
author = {ودیعی , محمدحسین and محمد خوارزمی and محمد رضا شورورزی},
title = {اثر سهامداران اقلیت، هزینه های نمایندگی و عدم تقارن اطلاعاتی بر سیاست تقسیم سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران},
booktitle = {یازدهمین همایش ملی حسابداری ایران},
year = {2013},
location = {مشهد مقدس, ايران},
keywords = {سیاست تقسیم سود، سهامداران اقلیت، عدم تقارن اطلاعاتی، هزینه های نمایندگی.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثر سهامداران اقلیت، هزینه های نمایندگی و عدم تقارن اطلاعاتی بر سیاست تقسیم سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
%A ودیعی , محمدحسین
%A محمد خوارزمی
%A محمد رضا شورورزی
%J یازدهمین همایش ملی حسابداری ایران
%D 2013

[Download]