سیزدهمین همایش ملی حسابداری ایران , 2015-05-20

عنوان : ( بررسی رابطه بین سرمایه فکری و کارایی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها تکنیک های BCC و CCR )

نویسندگان: محمدحسین ودیعی , محمدرضا عباس زاده , مهدی دلقندی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین اجزای سرمایه فکری و کارایی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از تکنیک های بی سی سی و سی سی آر از مدل تحلیل پوششی داده¬ها، برای 100 شرکت و در بازه زمانی 1387 تا 1391 پرداخته است. در این پژوهش ابتدا با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها؛ تکنیک های بی سی سی و سی سی آر، کارایی واحدهای مورد بررسی، محاسبه و سپس رابطه هر یک از اجزای سرمایه فکری شامل سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری و سرمایه مشتری؛ با کارایی مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج بدست آمده از آزمون فرضیه ها با استفاده از روش پانلی با اثرات تصادفی برای فرضیه های اول تا چهارم و روش حداقل مربعات معمولی (OLS) با احتساب فاکتور زمان، برای فرضیه های پنجم و ششم، حاکی از آن است که رابطه هر یک از شاخص های سرمایه فکری شامل سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری و سرمایه مشتری با کارایی در هر دو تکنیک بی سی سی و سی سی آر، معنادار نمی باشد. همچنین نتایج تحقیق نشان می دهد تاثیر سرمایه انسانی و سرمایه ساختاری بر کارایی در روش بی سی سی منفی و تاثیر سرمایه مشتری بر کارایی در این روش مثبت می باشد. همچنین در روش سی سی آر تاثیر هر یک از شاخص‌های سرمایه فکری بر کارایی منفی و میزان این تاثیر در کلیه موارد بسیار اندک می باشد.

کلمات کلیدی

, سرمایه فکری , کارایی , تحلیل پوششی داده ها , سی سی ار و بی سی سی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1057455,
author = {ودیعی , محمدحسین and عباس زاده, محمدرضا and دلقندی, مهدی},
title = {بررسی رابطه بین سرمایه فکری و کارایی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها تکنیک های BCC و CCR},
booktitle = {سیزدهمین همایش ملی حسابداری ایران},
year = {2015},
location = {تهران, ايران},
keywords = {سرمایه فکری ، کارایی ، تحلیل پوششی داده ها ، سی سی ار و بی سی سی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی رابطه بین سرمایه فکری و کارایی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها تکنیک های BCC و CCR
%A ودیعی , محمدحسین
%A عباس زاده, محمدرضا
%A دلقندی, مهدی
%J سیزدهمین همایش ملی حسابداری ایران
%D 2015

[Download]