آینه میراث, دوره (13), شماره (57), سال (2016-1) , صفحات (189-199)

عنوان : ( نکاتی درباره کشف المحجوب ابویعقوب سجستانی )

نویسندگان: سلمان ساکت ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این مقاله بر آن است تا با بررسی و بازکاوی رساله کشف المحجوب اثر ابویعقوب سجستانی که یکی از مهم ترین آثار فارسی اسماعیلی به شمار می رود، به برخی از پرسشها و ابهامات پاسخ گوید. برای این منظور نگارنده پنج پرسش اصلی را مطرح کرده و با مروری بر پژوهشهای انجام گرفته آنها را نقد و تحلیل کرده و کوشیده است تا با ارایه شواهد و دلایل کافی بهترین اظهار نظرها را برگزینذ.

کلمات کلیدی

, ابویعقوب سجستانی, کشف المحجوب, اسماعیلیه, تناسخ
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1057463,
author = {ساکت, سلمان},
title = {نکاتی درباره کشف المحجوب ابویعقوب سجستانی},
journal = {آینه میراث},
year = {2016},
volume = {13},
number = {57},
month = {January},
issn = {1561-9400},
pages = {189--199},
numpages = {10},
keywords = {ابویعقوب سجستانی، کشف المحجوب،اسماعیلیه، تناسخ},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نکاتی درباره کشف المحجوب ابویعقوب سجستانی
%A ساکت, سلمان
%J آینه میراث
%@ 1561-9400
%D 2016

[Download]