نقد ادبی, دوره (9), شماره (33), سال (2016-8) , صفحات (177-205)

عنوان : ( مقاله‌ی بررسی میزان رشد تفکر انتقادی دانشجویان رشته‌ی زبان و ادبیات فارسی (مورد مطالعه دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد) )

نویسندگان: احسان قبول , محمدجعفر یاحقی , اشرف محمدیاری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تفکر انتقادی آمیزه‌ای است از دانش، نگرش و مهارت به کارگیری آن در حیطه‌ی عمل. پنج مؤلفه‌ی تفکر انتقادی عبارتند از: 1- استنباط؛ 2- شناسایی مفروضات؛ 3- استنتاج؛ 4- تعبیر و تفسیر؛ 5- ارزشیابی استدلال‌های منطقی. امروزه صاحب‌نظران علوم تربیتی بر این باورند که یکی از هدف‌های اساسی هر نظام آموزشی، باید آموزش تفکر انتقادی باشد. در این پژوهش با بررسی برنامه‌ی درسی و مؤلفه‌های تفکر انتقادی دانشجویان رشته‌ی زبان و ادبیات فارسی مشخص کرده‌ایم آموزش این مهم، جایگاهی در این رشته ندارد. روش پژوهش در این مقاله، نیمه‌تجربی است که از یک سو به مباحث نظری تفکر انتقادی و ارائه‌ی پیشنهادهایی برای آموزش آن در رشته‌ی زبان و ادبیات فارسی پرداخته‌ایم و از سوی دیگر دانشجویان ورودی 1388 و 1392 رشته‌ی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد را با پرسش‌نامه‌ی معتبر و علمی تفکر انتقادی واتسون- گلیزر به صورت میدانی مورد بررسی قرار داده‌ایم و به صورت آماری روشن کرده‌ایم که میزان تفکر انتقادی این دانشجویان در طول تحصیل، رشد معناداری پیدا نمی‌کند.

کلمات کلیدی

, تفکر انتقادی, پرسش‌نامه‌ی واتسون و گلیزر, برنامه‌ی درسی, زبان و ادبیات فارسی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1057466,
author = {قبول, احسان and یاحقی, محمدجعفر and محمدیاری, اشرف},
title = {مقاله‌ی بررسی میزان رشد تفکر انتقادی دانشجویان رشته‌ی زبان و ادبیات فارسی (مورد مطالعه دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد)},
journal = {نقد ادبی},
year = {2016},
volume = {9},
number = {33},
month = {August},
issn = {2008-0360},
pages = {177--205},
numpages = {28},
keywords = {تفکر انتقادی، پرسش‌نامه‌ی واتسون و گلیزر، برنامه‌ی درسی، زبان و ادبیات فارسی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مقاله‌ی بررسی میزان رشد تفکر انتقادی دانشجویان رشته‌ی زبان و ادبیات فارسی (مورد مطالعه دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد)
%A قبول, احسان
%A یاحقی, محمدجعفر
%A محمدیاری, اشرف
%J نقد ادبی
%@ 2008-0360
%D 2016

[Download]