یازدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران , 2016-04-19

عنوان : ( کمی سازی اثرات قطر و تراکم ریشه های درختان در پایداری کناره های رودخانه (مطالعه موردی: حوزه آبخیز کشف رود) )

نویسندگان: محبوبه اکرمیان , محمدتقی دستورانی , محمد فرزام , احسان عبدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

استفاده از گیاهان برای تقویت پایداری ساحل رودخانه ها و همچنین کاهش خطر زمین لغزش در توده های طبیعی در دهه های اخیر مورد توجه زیادی قرار گرفته است. تاثیر سیستمهای ریشه ای گونه های مختلف در مقاوم سازی خاک ها و کاهش فرسایش تابع ویژگی های فیزیولوژیکی و اکولوژیکی ریشه ها است. هدف از این پژوهش بررسی نقش سیستم ریشه ای درختچه های گز (Tamarix hispida) در مقاوم سازی خاک حاشیه رودخانه کشف رود می باشد. به این منظور پس از بررسی های میدانی نمونه برداری از خاک مسلح با ریشه گیاه و نیز مناطق شاهد به منظور تست های آزمایشگاهی انجام شد. بر اساس نتایج اخذ شده چسبندگی و مقاومت برشی خاک مسلح به ریشه در یک گونه، به طور عمده تابع تراکم و قطر ریشه ها است. ارزیابی نتایج آزمایشات نشان میدهد که خاک مسلح شده با ریشه های گز در تحقیق حاضر باعث افزایش چسبندگی و مقاومت برشی خاک به ترتیب تا 216/6 و 41/64 درصد می شود.

کلمات کلیدی

, گز, چسبندگی, مقاومت برشی, تراکم و قطر ریشه, رودخانه کشف رود
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1057478,
author = {اکرمیان, محبوبه and دستورانی, محمدتقی and فرزام, محمد and احسان عبدی},
title = {کمی سازی اثرات قطر و تراکم ریشه های درختان در پایداری کناره های رودخانه (مطالعه موردی: حوزه آبخیز کشف رود)},
booktitle = {یازدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران},
year = {2016},
location = {یاسوج, ايران},
keywords = {گز، چسبندگی، مقاومت برشی، تراکم و قطر ریشه، رودخانه کشف رود},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T کمی سازی اثرات قطر و تراکم ریشه های درختان در پایداری کناره های رودخانه (مطالعه موردی: حوزه آبخیز کشف رود)
%A اکرمیان, محبوبه
%A دستورانی, محمدتقی
%A فرزام, محمد
%A احسان عبدی
%J یازدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
%D 2016

[Download]