آب و فاضلاب, دوره (21), شماره (1), سال (2010-6) , صفحات (25-33)

عنوان : ( حذف مخلوط یون های فلزی سرب، نیکل و کادمیم از محلولهای آبی با استفاده از جاذب نانوحفره MCM-41 اصلاح شده )

نویسندگان: آوا حیدری , حبیب الله یونسی , زهرا مهربان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

گروهی از جاذبهای سیلیکاتی میان حفره تحت عنوان MCM-41 که مساحت سطح زیادی دارند، با اصلاح برخی از گروههای عاملی سطحی توسط گروه های آمین و ایجاد گونه اصلاح شده NH2-MCM-41، به ظرفیت جذب بالاتری برای جذب یون های فلزات سنگین دست پیدا می کنند. در این پژوهش، جذب یون های کادمیم، نیکل و سرب از محلولهای آبی توسط جاذب اصلاح شده NH2-MCM-41 بررسی شد. کلیه آزمایش ها در یک سیستم ناپیوسته و با محلول حاوی سه یون فلزی انجام شد و اثر متغیرهای غلظت اولیه محلول یون های فلزی، مقدار جاذب، زمان تماس و pH مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که pHبرابر 5 برای جذب بهینه است. با افزایش غلظت یون های فلزی و کاهش مقدار جاذب، ظرفیت جذب افزایش یافت. داده های آزمایش از مدل های لانگمیر و فروندلیچ تبعیت کردند. حداکثر ظرفیت جذب با مدل لانگمیر برای یون های فلزات سرب، کادمیم و نیکل به ترتیب برابر با 57.74، 18.25، 12.36 میلی گرم بر گرم بود. نتایج این مطالعه نشان داد که NH2-MCM-41 جاذبی با ظرفیت جذب بالا برای یون های فلزات سرب، نیکل و کادمیم است

کلمات کلیدی

, MCM-41؛ NH2-MCM-41؛ سرب, نیکل, کادمیم, جذب, ایزوترم
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1057481,
author = {حیدری, آوا and حبیب الله یونسی and زهرا مهربان},
title = {حذف مخلوط یون های فلزی سرب، نیکل و کادمیم از محلولهای آبی با استفاده از جاذب نانوحفره MCM-41 اصلاح شده},
journal = {آب و فاضلاب},
year = {2010},
volume = {21},
number = {1},
month = {June},
issn = {1024-5936},
pages = {25--33},
numpages = {8},
keywords = {MCM-41؛ NH2-MCM-41؛ سرب، نیکل، کادمیم، جذب، ایزوترم},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T حذف مخلوط یون های فلزی سرب، نیکل و کادمیم از محلولهای آبی با استفاده از جاذب نانوحفره MCM-41 اصلاح شده
%A حیدری, آوا
%A حبیب الله یونسی
%A زهرا مهربان
%J آب و فاضلاب
%@ 1024-5936
%D 2010

[Download]