چهارمین همایش ملی سامانه های سطوح آبگیر باران , 2016-02-17

عنوان : ( بررسی ضریب و آستانه شروع جریان در آبخیزهای پشت بام جهت استحصال آب باران )

نویسندگان: محمدتقی دستورانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه تامین آب در کشورهای در حال توسعه یک مسئله حیاتی و مهم به شمار می رود. از آنجا که باران جز پاکترین منابع آب موجود در طبیعت است، چنانچه رواناب حاصل از آن جمع آوری و مورد استفاده قرار بگیردباعث صرفه جویی در مصرف آب و مدیریت بهتر در منابع آب کشور خواهد شد. تعیین و برآورد حجم رواناب، خصوصا در محدوده سطوح آبگیر شهری، از پارامترهای اصلی میباشد که به علت نبود یا کمبود آمار و اطلاعات، برآورد این پارامترها با دقت کافی امکان پذیر نمیباشد. در این تحقیق که در محل ساختمان شماره 2 مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی به اجرا درآمده است با نصب باران نگار و لیمنوگراف در داخل مخزن جمع آوری کننده رواناب ناشی از بارندگی، در مدت اجرای طرح اقدام به ثبت و اندازه گیری مقادیر همزمان بارش و رواناب شده است. با استفاده از تجزیه و تحلیلهای آماری مقادیر ضریب رواناب، حجم رواناب ناشی از بارش تعیین گردیده است. بر اساس نتایج حاصل از این تحقیق بیشترین ضریب رواناب مربوط به بهمن ماه 1388 که حدود 73 درصد است و کمترین ضریب رواناب مربوط دی ماه 1388 و آبان ماه 1389 میباشدکه 0 میلیمتر میباشد. / 0 تا 6 / حدود 39 درصد است.همچنین آستانه ظهور جریان در محدوده مورد مطالعه بین

کلمات کلیدی

, آبخیز شهری, بارش, جمع آوری آب باران, حجم رواناب, ضریب رواناب, عایق پشت بام
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1057483,
author = {دستورانی, محمدتقی},
title = {بررسی ضریب و آستانه شروع جریان در آبخیزهای پشت بام جهت استحصال آب باران},
booktitle = {چهارمین همایش ملی سامانه های سطوح آبگیر باران},
year = {2016},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {آبخیز شهری، بارش، جمع آوری آب باران، حجم رواناب، ضریب رواناب، عایق پشت بام},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی ضریب و آستانه شروع جریان در آبخیزهای پشت بام جهت استحصال آب باران
%A دستورانی, محمدتقی
%J چهارمین همایش ملی سامانه های سطوح آبگیر باران
%D 2016

[Download]