مطالعات روان شناسی ورزشی, شماره (5), سال (2013-10) , صفحات (27-40)

عنوان : ( شیوه های مختلف مقابله با استرس در میان کشتی گیران نخبه و ماهر )

نویسندگان: محمدحسین قهرمانی , محمد علی بشارت , علیرضا فارسی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف اصلی این پژوهش مقایسة شیوه­های مختلف مقابله با استرس در میان کشتی­گیران نخبه و ماهر بود. بدین منظور از 120 کشتی­گیر (در دو گروه 60 نفری) که به­صورت داوطلب در این پژوهش شرکت کرده بودند، خواسته شد تا مقیاس سبک­های مقابله با استرس ورزشی را تکمیل کنند. نتایج تحلیل واریانس چندمتغیره نشان داد که بین کشتی­گیران ماهر و نخبه از نظر سبک­های مقابله با استرس در سبک رویارویی تفاوت معنا­داری وجود دارد. با استناد به نتایج این پژوهش می­توان عنوان کرد که کشتی­گیران نخبه و ماهر در مقابله با استرس ورزشی به­ترتیب، بیشتر از سبک مقابله­ای اجتنابی و رویارویی استفاده می­کنند.

کلمات کلیدی

, شیوه های مختلف مقابله با استرس , کشتی گیران نخبه و ماهر , سبک مقابله ای اجتنابی و
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1057485,
author = {قهرمانی, محمدحسین and محمد علی بشارت and علیرضا فارسی},
title = {شیوه های مختلف مقابله با استرس در میان کشتی گیران نخبه و ماهر},
journal = {مطالعات روان شناسی ورزشی},
year = {2013},
number = {5},
month = {October},
issn = {2978-2345},
pages = {27--40},
numpages = {13},
keywords = {شیوه های مختلف مقابله با استرس ،کشتی گیران نخبه و ماهر ،سبک مقابله ای اجتنابی و رویارویی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T شیوه های مختلف مقابله با استرس در میان کشتی گیران نخبه و ماهر
%A قهرمانی, محمدحسین
%A محمد علی بشارت
%A علیرضا فارسی
%J مطالعات روان شناسی ورزشی
%@ 2978-2345
%D 2013

[Download]