پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی, دوره (11), شماره (21), سال (2013-4) , صفحات (13-23)

عنوان : ( ویژگی های تکانش گری ورزشکاران رشته های برخوردی و غیربرخوردی )

نویسندگان: محمد علی بشارت , محمدحسین قهرمانی , نصور احمدی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف این تحقیق بررسی ابعاد مختلف تکانشگری ورزشکاران رشتههای برخوردی و غیربرخوردی بود. به 25 ) و /9±4/ همین منظور 120 نفر ورزشکار حرفهای در دو گروه 60 نفری رشتههای برخوردی (سن: 6 27 سال) از فدراسیونهای مختلف ورزشی کشتی، تکواندو، دو /6±4/ ورزشکاران رشتههای غیربرخوردی ( 9 و میدانی، شنا، جودو و قایقرانی به صورت داوطلب در این پژوهش شرکت کردند. از ورزشکاران خواسته شرکت (CPT) بارات، 1994 ) را تکمیل و در آزمون عملکرد مداوم 2 ؛BIS) شد مقیاس تکانشگری بارات 1 کنند. نتایج تحلیل واریانس چندمتغیره نشان داد که بین ورزشکاران شرکتکننده در ورزشهای برخوردی و و نیز (F2،117= 3/27 ،P=0/ و 001 Partial η2=0/ غیربرخوردی از نظر آیتمهای آزمون عملکرد مداوم ( 89 تفاوت معنیداری (F3،116= 47/66 ، P=0/ و 001 Partial η2=0/ از نظر عاملهای مقیاس تکانشگری ( 55 وجود دارد. بدینصورت که در عاملهای توجهی، حرکتی و بیبرنامگی از خردهمقیاسهای تکانشگری و تعداد تشخیص درست از آزمون عملکرد مداوم، ورزشکاران رشتههای برخوردی نسبت به ورزشکاران رشتههای غیربرخوردی نمره بیشتری را کسب کردند؛ و برعکس ورزشکاران رشتههای غیربرخوردی مقادیر بیشتری در متوسط زمان نادرست و تعداد تشخیص نادرست، از آزمون عملکرد مداوم نسبت به ورزشکاران غیربرخوردی داشتند. با توجه به نتایج این تحقیق میتوان نتیجه گرفت که کنشهای تکانشگری ورزشکاران در ورزشهای برخوردی و غیربرخوردی متفاوت است.

کلمات کلیدی

, ورزش, تکانشگری توجهی, تکانشگری بیبرنامگی, تکانشگری حرکتی, آزمون عملکرد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1057488,
author = {محمد علی بشارت and قهرمانی, محمدحسین and نصور احمدی},
title = {ویژگی های تکانش گری ورزشکاران رشته های برخوردی و غیربرخوردی},
journal = {پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی},
year = {2013},
volume = {11},
number = {21},
month = {April},
issn = {2252-0716},
pages = {13--23},
numpages = {10},
keywords = {ورزش، تکانشگری توجهی، تکانشگری بیبرنامگی، تکانشگری حرکتی، آزمون عملکرد مداوم.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ویژگی های تکانش گری ورزشکاران رشته های برخوردی و غیربرخوردی
%A محمد علی بشارت
%A قهرمانی, محمدحسین
%A نصور احمدی
%J پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی
%@ 2252-0716
%D 2013

[Download]