چهارمین همایش ملی سامانه های سطوح آبگیر باران , 2016-02-17

عنوان : ( بررسی رطوبت حاصل از استحصال آب باران در خاک در ساختارهای کنتور فارو ، چاله های کپه و هلالی آبگیر در مراتع چاهدر مشهد )

نویسندگان: محمدتقی دستورانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این تحقیق با طرح آزمایشی بلوک های کامل تصادفی خرد شده در زمان و مکان با یک تیمار و در سه تکرار در مراتع چاهدر مشهد انجام گردید . تیمار فوق اندازه گیری رطوبت وزنی خاک در روش های ذخیره نزولات ( کنتور فارو ، هلالی آبگیر و چاله کپه ) است . بر این اساس طی سه فصل رویشی ( اسفند 1393 لغایت خردا 1394 ) در سه نوبت از خاک محدوده اجرای روشهای ذخیره نزولات و عرصه شاهد نمونه تهیه و در آزمایشگاه رطوبت خاک بدست آمد . تحلیل آماری طرح به روش اندازه گیری های مکرر ( repcated measures )انجام شد . پس از پایان اندازه گیری ها ، نتایج تجزیه واریانس نشان داد که بین تیمارهای ذخیره نزولات اختلاف معنی داری وجود دارد (5.P < ./). روشهای هلالی آبگیر و کنتور فارو با هم اختلاف معنی داری نداشت ولی چاله های کپه کاری با روشهای کنتور فارو و هلالی آبگیر اختلاف معنی و داری داری داشت (5.P < ./) و محتوای رطوبتی بیشتری بود. به عبارت دیگر این روش در استحصال آب باران در مراتع مورد مطالعه کارایی بیشتری از خود نشان داد.

کلمات کلیدی

, رطوبت وزنی , استحصال آب باران , اصلاح مراتع , ذخیره نزولات , مرتع چاهدر مشهد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1057492,
author = {دستورانی, محمدتقی},
title = {بررسی رطوبت حاصل از استحصال آب باران در خاک در ساختارهای کنتور فارو ، چاله های کپه و هلالی آبگیر در مراتع چاهدر مشهد},
booktitle = {چهارمین همایش ملی سامانه های سطوح آبگیر باران},
year = {2016},
location = {ايران},
keywords = {رطوبت وزنی ، استحصال آب باران ، اصلاح مراتع ، ذخیره نزولات ، مرتع چاهدر مشهد},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی رطوبت حاصل از استحصال آب باران در خاک در ساختارهای کنتور فارو ، چاله های کپه و هلالی آبگیر در مراتع چاهدر مشهد
%A دستورانی, محمدتقی
%J چهارمین همایش ملی سامانه های سطوح آبگیر باران
%D 2016

[Download]