مدیریت تولید و عملیات, دوره (3), شماره (1), سال (2012-9) , صفحات (119-134)

عنوان : ( اولویت بندی طرح های بهبود EFQM با استفاده از AHP گروهی-فازی و ماتریس تلاش-موفقیت؛ مطالعه موردی: یک صنعت تولیدی )

نویسندگان: سید جواد موسی کاظمی , محمد رکنی , امیرحسین اخروی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ر راستای انجام این تحقیق، پس از آنکه خودارزیابی بر اساس مدل EFQM از سوی صاحبنظران صنعت انجام شد، پروژه های بهبود استخراج گردید. مسلما پروژه هایی باید اجرا شوند که بیشترین بهبود را ایجاد نمایند. انتخاب شاخص های مناسب، از جمله «میزان منابع مورد نیاز»، «میزان تاثیر بر ذی نفعان» و «احتمال موفقیت پروژه» تاثیر بسزایی در انتخاب دارند؛ که این شاخص ها در ماتریس تلاش - موفقیت مدنظر قرار گرفته اند. همچنین، از آنجا که هر پروژه به یکی از معیارهای EFQM وابسته است، وزن این معیارها نیز بومی شده است. در نرم افزار طراحی شده در این تحقیق، از یک سو، مکانیزم امتیازدهی پروژه ها بر اساس ماتریس تلاش - موفقیت، و از سوی دیگر، امکان تعیین وزن بومی با استفاده از روش AHP گروهی - فازی تعبیه شده است. در این مقاله نحوه اولویت بندی پروژه های بهبود توسط نرم افزار نیز تشریح شده است. در نهایت، خروجی این روش، نرم افزار و تحقیق، تعیین پروژه هایی است که بیشترین بهبود را برای صنعت دربر دارند و در اولویت بالاتری قرار گرفته اند.

کلمات کلیدی

, AHP گروهی - فازی, EFQM, ماتریس تلاش - موفقیت, نرم افزار
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1057496,
author = {سید جواد موسی کاظمی and محمد رکنی and اخروی, امیرحسین},
title = {اولویت بندی طرح های بهبود EFQM با استفاده از AHP گروهی-فازی و ماتریس تلاش-موفقیت؛ مطالعه موردی: یک صنعت تولیدی},
journal = {مدیریت تولید و عملیات},
year = {2012},
volume = {3},
number = {1},
month = {September},
issn = {2251-6409},
pages = {119--134},
numpages = {15},
keywords = {AHP گروهی - فازی، EFQM، ماتریس تلاش - موفقیت، نرم افزار},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اولویت بندی طرح های بهبود EFQM با استفاده از AHP گروهی-فازی و ماتریس تلاش-موفقیت؛ مطالعه موردی: یک صنعت تولیدی
%A سید جواد موسی کاظمی
%A محمد رکنی
%A اخروی, امیرحسین
%J مدیریت تولید و عملیات
%@ 2251-6409
%D 2012

[Download]