پژوهش های زبان شناسی تطبیقی, دوره (4), شماره (8), سال (2014-11) , صفحات (175-186)

عنوان : ( معرفی و بررسی کتاب فرهنگ لغات مخفف )

نویسندگان: محمد کریمی طرقبه ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

معرفی و بررسی کتاب فرهنگ لغات مخفف

کلمات کلیدی

معرفی و بررسی کتاب فرهنگ لغات مخفف
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1057505,
author = {کریمی طرقبه, محمد},
title = {معرفی و بررسی کتاب فرهنگ لغات مخفف},
journal = {پژوهش های زبان شناسی تطبیقی},
year = {2014},
volume = {4},
number = {8},
month = {November},
issn = {2252-0740},
pages = {175--186},
numpages = {11},
keywords = {معرفی و بررسی کتاب فرهنگ لغات مخفف},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T معرفی و بررسی کتاب فرهنگ لغات مخفف
%A کریمی طرقبه, محمد
%J پژوهش های زبان شناسی تطبیقی
%@ 2252-0740
%D 2014

[Download]