جستارهای نوین ادبی, دوره (46), شماره (183), سال (2014-3) , صفحات (31-60)

عنوان : ( بررسی تطبیقی سیرالعباد سنایی غزنوی و رسالة الغفران ابوالعلاء معرّی از دیدگاه فرجام شناسی )

نویسندگان: علی ضیاءالدینی دشتخاکی , مهین دخت فرخ نیا ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از جنبه‌های غالب در آثاری نظیر سیرالعباد و رسالۀ الغفران، که مبنای روایی در آن ها سفر روح است، فرجام‌شناسی است. در این جستار مطالعۀ این موضوع، با گذری بر مفهوم فرجام‌شناسی و نگاهی مختصر به انعکاس آن در باورهای ملل و ادیان مختلف آغاز گردیده و با بررسی تطبیقی سیرالعباد و رسالۀ الغفران در سه قطب فرجام‌شناسی یعنی فرجام‌شناسی در ساختار کلی روایت، استفاده از رمزهای عالم ماده و بهره گیری از مبانی عقیدتی، جهت نیل به اهداف تحقیق ادامه یافته است. مقایسۀ این دو اثر بر اساس مکتب آمریکایی در حوزۀ مطالعات تطبیقی صورت گرفته است.

کلمات کلیدی

, مناظره, فرجام‌شناسی; معادشناسی; سیرالعباد; سنایی غزنوی; الغفران; ابوالعلاء معرّی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1057507,
author = {ضیاءالدینی دشتخاکی, علی and مهین دخت فرخ نیا},
title = {بررسی تطبیقی سیرالعباد سنایی غزنوی و رسالة الغفران ابوالعلاء معرّی از دیدگاه فرجام شناسی},
journal = {جستارهای نوین ادبی},
year = {2014},
volume = {46},
number = {183},
month = {March},
issn = {2008-7187},
pages = {31--60},
numpages = {29},
keywords = {مناظره، فرجام‌شناسی; معادشناسی; سیرالعباد; سنایی غزنوی; الغفران; ابوالعلاء معرّی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تطبیقی سیرالعباد سنایی غزنوی و رسالة الغفران ابوالعلاء معرّی از دیدگاه فرجام شناسی
%A ضیاءالدینی دشتخاکی, علی
%A مهین دخت فرخ نیا
%J جستارهای نوین ادبی
%@ 2008-7187
%D 2014

[Download]