پژوهش های حفاظت آب و خاک, دوره (20), شماره (3), سال (2013-4) , صفحات (133-151)

عنوان : ( محاسبه تبخیر و تعرق فضای سبز به روش سبال (مطالعه موردی: پارک ملت مشهد) )

نویسندگان: حسین ابراهیمی , وحید یزدانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با توجه به این که طراحی سامانه های آبی در بسیاری از کشورها از جمله ایران، هنوز بر پایه معیارها و سامانه های 50 سال گذشته صورت می گیرد، این امر مهم در سازگاری با تغییرات جوی، باید مورد توجه ویژه و بازخوانی قرار گیرد. در این پژوهش از الگوریتم توازن انرژی برای زمین با استفاده از تصاویر ماهواره ای مودیس با فاصله زمانی 10 روز و قدرت تفکیک مکانی 250×250 متر، مقدار تبخیر و تعرق فضای سبز پارک ملت مشهد برآورد گردید. تبخیر و تعرق برآوردی پارک ملت مشهد (به ازای هر مترمربع) در پایان فصل رشد به میزان 1210.6 میلی متر می رسد. در مقابل مقادیر تبخیر و تعرق مرجع محاسبه شده توسط روش پنمن مانتیت- فائو 56 در انتهای فصل رشد به 1563.3 میلی متر رسیده است، که دارای 22.5 درصد افزایش نسبت به مقدار برآوردی آن می باشد. ارتباط بین تبخیر و تعرق گیاه مرجع محاسبه شده توسط روش پنمن مانتیت- فائو 56 با روش سبال معنی دار بوده و دارای ضریب همبستگی 0.7637 می باشد. استفاده از رابطه ای بر اساس شاخص پوشش گیاهی کمک شایانی در ایجاد ارتباط بین تبخیر و تعرق گیاه مرجع محاسبه شده توسط روش پنمن مانتیت- فائو 56 با تبخیر و تعرق برآوردی داشت. به طوری که مقدار پارامترهای RMSE و MAE به ترتیب از 2.62 به 1.27 و از 1.83 به 0.91 کاهش یافتند. در همین راستا مقدار پارامترهای آماری RMSE و MAE برای تبخیر و تعرق برآوردی محاسبه شده توسط حاصل ضرب ضرایب گیاهی مربوط به فضای سبز که توسط شاخص پوشش گیاهی به دست آمده بود، برای کل فصل رشد به ترتیب برابر با 1.2 و 0.93 می باشد

کلمات کلیدی

, تبخیر و تعرق, فضای سبز, سبال, مشهد, تصاویر ماهواره ای مودیس
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1057512,
author = {حسین ابراهیمی and یزدانی, وحید},
title = {محاسبه تبخیر و تعرق فضای سبز به روش سبال (مطالعه موردی: پارک ملت مشهد)},
journal = {پژوهش های حفاظت آب و خاک},
year = {2013},
volume = {20},
number = {3},
month = {April},
issn = {2322-2069},
pages = {133--151},
numpages = {18},
keywords = {تبخیر و تعرق، فضای سبز، سبال، مشهد، تصاویر ماهواره ای مودیس},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T محاسبه تبخیر و تعرق فضای سبز به روش سبال (مطالعه موردی: پارک ملت مشهد)
%A حسین ابراهیمی
%A یزدانی, وحید
%J پژوهش های حفاظت آب و خاک
%@ 2322-2069
%D 2013

[Download]