پژوهش نامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی, دوره (10), شماره (20), سال (2014-10) , صفحات (123-130)

عنوان : ( بررسی نقش سرمایه اجتماعی در ایجاد سرمایه فکری کارکنان فدراسیون‌های ورزشی )

نویسندگان: حسین عبدالملکی , علی نوری زاده ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقدمه و هدف: در اقتصاد جهانی امروز، دانش به عنوان مهم‌ترین سرمایه، جایگزین سرمایه‌های مالی و فیزیکی شده است، بنابراین ، هدف از این مقاله، بررسی نقش سرمایه اجتماعی در ایجاد سرمایه فکری کارکنان فدراسیون‌های ورزشی است. روش­شناسی: روش تحقیق، توصیفی و بر اساس اجرا از نوع پیمایشی است. جامعه آماری این تحقیق نیز کارکنان فدراسیون‌های ورزشی هستند و نمونه مورد نظر در این تحقیق 263 نفر از کارمندان فدراسیون‌های مختلف ورزشی تشکیل می دهند که از این میان 84 نفر مدیران ارشد (روسا، نایبان رئیس و دبیران) فدراسیون‌ها و 179 نفر نیز سایر کارکنان هستند که به طور تصادفی ـ طبقه­ای انتخاب شدند. یافته‌ها: نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که در کارکنان فدراسیون‌های ورزشی جمهوری اسلامی ایران، بین سرمایه اجتماعی و سرمایه فکری‌شان رابطه مثبت و معنی­داری وجود دارد. بحث و نتیجه­گیری: با افزایش سرمایه اجتماعی، سرمایه فکری کارکنان فدراسیون­های ورزشی در ابعاد انسانی، ساختاری و رابطه­ای افزایش یافته­است. سرمایه اجتماعی به عنوان یکی از قابلیت‌ها و دارایی­های مهم سازمانی، می‌تواند به فدراسیون‌های ورزشی در خلق وتسهیم دانش موجود در سرمایه‌های فکری‌شان بسیار کمک کند و در آن‌ها «مزیت سازمانی پایدار» را افزایش دهد.

کلمات کلیدی

سرمایه فکری؛ سرمایه اجتماعی؛ فدراسیون‌های ورزشی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1057516,
author = {عبدالملکی, حسین and علی نوری زاده},
title = {بررسی نقش سرمایه اجتماعی در ایجاد سرمایه فکری کارکنان فدراسیون‌های ورزشی},
journal = {پژوهش نامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی},
year = {2014},
volume = {10},
number = {20},
month = {October},
issn = {5397-2008},
pages = {123--130},
numpages = {7},
keywords = {سرمایه فکری؛ سرمایه اجتماعی؛ فدراسیون‌های ورزشی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی نقش سرمایه اجتماعی در ایجاد سرمایه فکری کارکنان فدراسیون‌های ورزشی
%A عبدالملکی, حسین
%A علی نوری زاده
%J پژوهش نامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی
%@ 5397-2008
%D 2014

[Download]