اولین همایش تغییرات خانواده و چالش های آن در ایران , 2016-04-26

عنوان : ( میزان گرایش دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد به انواع سبک¬های همسرگزینی و عوامل موثر بر آن )

نویسندگان: حسین بهروان , زهرا برادران کاشانی , روح اله نوآبادی , فاطمه عطری , الهه بنائی , مرتضی دیاری , عاطفه کابلی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقدمه:یکی از علت های اساسی ناسازگاری های خانواده وطلاق، انتخاب نادرست همسراست. بنابراین سبکی که افراد از طریق آن همسر خود را بر می گزینند بسیار اهمیت دارد. هدف مقاله بررسی میزان گرایش دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد به انواع سبک¬های همسرگزینی و عوامل موثر بر آن است. پرسش های اساسی این است که دانشجویان چقدر به انواع سبکها برای انتخاب همسر گرایش مثبت دارند؟ گرایش به این سبکها چه رابطه ای با وضعیت تاهل، جنسیت وسایر مشخصات اجتماعی-اقتصادی وتحصیلی دانشجویان دارد؟ عواملی همچون میزان دینداری، میزان معاشرت با خانواده، میزان معاشرت با دوستان، ومیزان حضور درفضاهای مجازی چه تاثیری بر گرایش دانشجویان به انواع سبک¬های همسرگزینی دارد؟ روش: روش تحقیق پیمایشی وجامعه آماری شامل کلیه دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد بود. حجم نمونه150 دانشجو بود(خطای نمونه معادل0.025 ) که با روش نمونه گیری تصادفی ساده، طبقه بندی شده وچند مرحله ای از فهرست دانشکده ها ورشته ها انتخاب شد. اطلاعات با پرسشنامه محقق ساخته و مصاحبه حضوری با پرسشگر جمع اوری گردید. نظریه اختیارعاقلانه ،نظریه نیازهای مکمل ونظریه همانندی به عنوان چارچوب نظری استفاده شده است. نتایج: نتایج نشان داد میانگین(بازه0-100) گرایش دانشجویان به سبک سنتی کنترل شده معادل 69.2 (تمایل بالاتر از متوسط)، سبک دوستی معادل50 (تمایل متوسط)، و سبک مدرن معادل27.5 (تمایل کمتراز متوسط) است. دانشجویان زن تمایل بیشتر به سبک سنتی دارند درحالی که مردان به سبکهای دوستی ومدرن بیشتر تمایل دارند. دانشجویان مجرد تمایل بیشتر به سبکهای دوستی ومدرن دارند ولی تاهل در سبک سنتی تفاوت ندارد. با افزایش سن، درامد خانوار ومنزلت شغلی پدر تمایل به سبکهای دوستی ومدرن افزایش می یابد. با افزایش میزان دینداری تمایل به سبک سنتی افزایش وسبکهای دوستی ومدرن کاهش می یابد. بالعکس، با افزایش عضویت در شبکه های مجازی تمایل به سبک سنتی کاهش وسبکهای دوستی ومدرن افزایش می یابد.مهمترین عامل موثر در مدل رگرسیون در تمایل به سبک سنتی میزان دینداری زیادتر و نیز زن بودن است درحالی که بقیه عوامل در کنار این دو عامل تاثیر ندارند. مهمترین عامل موثر در تمایل به سبک دوستی دینداری کمتر،معاشرت با دوستان بیشتر از خانواده ،سن بیشتر ومجرد بودن است. مهمترین عامل موثر در تمایل به سبک مدرن صرفا دینداری کمتر است درحالی که بقیه عوامل در کنار این عامل تاثیر ندارند. محققان نتیجه گرفتند که برای کاهش تمایل به سبکهای مدرن که بیشتر مخاطره آمیز است افزایش گرایشات دینی در دانشگاه ، معاشرت بیشتر با خانواده وتنظیم نسبت ان در مقایسه با خانواده واستفاده مناسب از شبکه های مجازی می تواند راه حل های مناسبی برای انتخاب همسر مناسب دانشجویان باشد.

کلمات کلیدی

, سبک های همسر گزینی, دینداری, معاشرت با خانواده, معاشرت با دوستان , عضویت در شبکه های مجازی, دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1057520,
author = {بهروان, حسین and برادران کاشانی, زهرا and نوآبادی, روح اله and عطری, فاطمه and بنائی, الهه and دیاری, مرتضی and کابلی, عاطفه},
title = {میزان گرایش دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد به انواع سبک¬های همسرگزینی و عوامل موثر بر آن},
booktitle = {اولین همایش تغییرات خانواده و چالش های آن در ایران},
year = {2016},
location = {شیراز, ايران},
keywords = {سبک های همسر گزینی، دینداری، معاشرت با خانواده،معاشرت با دوستان ، عضویت در شبکه های مجازی، دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T میزان گرایش دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد به انواع سبک¬های همسرگزینی و عوامل موثر بر آن
%A بهروان, حسین
%A برادران کاشانی, زهرا
%A نوآبادی, روح اله
%A عطری, فاطمه
%A بنائی, الهه
%A دیاری, مرتضی
%A کابلی, عاطفه
%J اولین همایش تغییرات خانواده و چالش های آن در ایران
%D 2016

[Download]