سومین کنفرانس ملی و دهمین همایش ارزیابی کیفیت نظام های دانشگاهی , 2016-04-26

عنوان : ( رویکرد نظارتی در ارزیابی آموزش عالی: چالش ها و راهکارها )

نویسندگان: زهره شاهسون قره غونی , مجتبی بذرافشان مقدم , بهروز مهرام , مقصود امین خندقی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با توجه به نقش کلیدی و راهبردی کیفیت در توسعه آموزش عالی و ضرورت وجود نظام نظارت و ارزیابی مناسب به عنوان یکی از چرخه¬های اصلی زندگی دانشگاه¬ها برای ارتقای کیفیت آموزش عالی؛ بر اساس پژوهش¬های صورت گرفته برداشت عمومی از عملکرد هیأت¬های نظارت و ارزیابی آموزش عالی به عنوان یک متولی امر بهبود کیفیت در آموزش عالی حاکی از عدم اثربخشی، پراکنده¬کاری و ضعف نسبی فعالیت¬های صورت گرفته توسط این هیأت¬ها و در نتیجه عدم اعتماد افراد و تردید و نارضایتی مسئولان و دست اندرکاران دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی به نتایج بازدیدها می باشد. همچنانکه بسیاری از صاحب¬نظران نیز معتقدند فاصله عمیقی در بعد نظری و جنبه¬های عملی امر نظارت و ارزیابی وجود دارد. از این رو در این مقاله ضمن مروری بر پیشینه¬ی نظارت و ارزیابی در آموزش عالی ایران و همچنین کیفیت در آموزش عالی، مشکلات و چالش¬های اجرایی هیأت¬های نظارت و ارزیابی استانی با روش توصیفی¬¬- تحلیلی و همچنین بررسی¬های میدانی با ابزار مصاحبه نیمه ساختار یافته مورد بحث قرار می¬گیرد. در پایان نیز با توجه به این چالش ها، به ارائه راهکارهایی جهت بهبود در سیستم نظارت بر کیفیت نظام آموزش عالی پرداخته می شود.

کلمات کلیدی

, نظارت, ارزیابی, کیفیت, نظام آموزش عالی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1057559,
author = {شاهسون قره غونی, زهره and بذرافشان مقدم, مجتبی and مهرام, بهروز and امین خندقی, مقصود},
title = {رویکرد نظارتی در ارزیابی آموزش عالی: چالش ها و راهکارها},
booktitle = {سومین کنفرانس ملی و دهمین همایش ارزیابی کیفیت نظام های دانشگاهی},
year = {2016},
location = {ايران},
keywords = {نظارت، ارزیابی، کیفیت، نظام آموزش عالی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T رویکرد نظارتی در ارزیابی آموزش عالی: چالش ها و راهکارها
%A شاهسون قره غونی, زهره
%A بذرافشان مقدم, مجتبی
%A مهرام, بهروز
%A امین خندقی, مقصود
%J سومین کنفرانس ملی و دهمین همایش ارزیابی کیفیت نظام های دانشگاهی
%D 2016

[Download]