سومین کنفرانس ملی و دهمین همایش ارزیابی کیفیت نظام های دانشگاهی , 2016-04-26

عنوان : ( فراارزیابی از برنامه های هیات نظارت و ارزیابی آموزش عالی استان خراسان رضوی در مرحله طرح (واکاوی تحلیلی در فاصله انتظارات مطلوب تا وضعیت موجود) )

نویسندگان: زهره شاهسون قره غونی , مجتبی بذرافشان مقدم , بهروز مهرام , مقصود امین خندقی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به طور کلی با توجه به رسالت دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی در رشد و توسعه همه جانبه کشور، لزوم بهبود مستمر کیفیت در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی در کنار ابعاد کمی آن بیش از پیش احساس می شود و از آنجایی که بهبود مستمر کیفیت نیازمند نظام نظارت و ارزیابی کارا و اثربخش است؛ لذا فعالیت¬های هیأت¬های نظارت و ارزیابی آموزش عالی استانی به عنوان یک نظام متولی امر نظارت و ارزیابی در پیشبرد رسالت¬ها و مأموریت های نظام آموزش عالی اهمیت به سزایی می یابد؛ نکته¬ی مهم اینجاست که با توجه به اهمیت جایگاه هیأت های نظارت در آموزش عالی باید همه تمهیدات لازم جهت اجرای فعالیت های آنها نیز به طور کامل فراهم شود. در این راستا این پژوهش با هدف ارزیابی تمهیدات پیش بینی شده جهت اجرای فعالیت های هیأت های استانی انجام شده است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که وضعیت تمهیدات درنظرگرفته شده در مولفه های فضا، منابع و تجهیزات؛ مولفه نیروی انسانی و مولفه ی مربوط به قوانین و مقررات و همچنین حمایت و پشتیبانی به طور قابل توجهی با استانداردها تفاوت دارد. لذا در این نوشتار ضمن مروری بر مهمترین مبانی نظری در خصوص موضوع مورد بررسی؛ به تشریح میزان انطباق مولفه های برنامه های هیأت نظارت و ارزیابی آموزش عالی استان خراسان رضوی در مرحله طرح برنامه با انتظارات پیش بینی شده پرداخته می شود.

کلمات کلیدی

, نظارت وارزیابی کیفیت, تضمین کیفیت, مدیریت کیفیت, هیأت نظارت استانی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1057560,
author = {شاهسون قره غونی, زهره and بذرافشان مقدم, مجتبی and مهرام, بهروز and امین خندقی, مقصود},
title = {فراارزیابی از برنامه های هیات نظارت و ارزیابی آموزش عالی استان خراسان رضوی در مرحله طرح (واکاوی تحلیلی در فاصله انتظارات مطلوب تا وضعیت موجود)},
booktitle = {سومین کنفرانس ملی و دهمین همایش ارزیابی کیفیت نظام های دانشگاهی},
year = {2016},
location = {تهران, ايران},
keywords = {نظارت وارزیابی کیفیت، تضمین کیفیت، مدیریت کیفیت، هیأت نظارت استانی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T فراارزیابی از برنامه های هیات نظارت و ارزیابی آموزش عالی استان خراسان رضوی در مرحله طرح (واکاوی تحلیلی در فاصله انتظارات مطلوب تا وضعیت موجود)
%A شاهسون قره غونی, زهره
%A بذرافشان مقدم, مجتبی
%A مهرام, بهروز
%A امین خندقی, مقصود
%J سومین کنفرانس ملی و دهمین همایش ارزیابی کیفیت نظام های دانشگاهی
%D 2016

[Download]