مدل سازی در مهندسی, دوره (13), شماره (40), سال (2015-6) , صفحات (151-167)

عنوان : ( مکان یابی نقاط بهینه تنش در تحلیل ایزوژئومتریک )

نویسندگان: بهروز حسنی , احمد گنجعلی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تحلیل ایزوژئومتریک یک روش عددی جدید در مدلسازی و آنالیز مسائل ‏مهندسی است که انتظار می رود در آینده‌ای نه چندان دور بتواند جایگزین ‏روشهای عددی متداول نظیر اجزای محدود و روشهای بدون المان گردد. ‏اساس این روش فناوری نربز است که این امر باعث شده تا مدلسازی هندسه ‏در این روش بدون تقریب صورت پذیرد. اما در روشهای عددی وجود خطا در ‏تقریب تابع مجهول امری اجتناب ناپذیر است. یافتن نقاطی که در آنها تنش ‏بدست آمده از تحلیل ایزوژئومتریک از خطای کمتری نسبت به سایر نقاط ‏برخوردار باشد، موضوع این پژوهش است. در این مقاله اثبات می‌شود که این ‏نقاط بهینه تنش همان نقاط انتگرال گیری به روش گوس می‌باشند و محل ‏آنها با توجه به مرتبه توابع شکل نربز، منطبق بر حداقل تعداد نقاط مورد نیاز ‏جهت انتگرال گیری به روش گوس در تحلیل ایزوژئومتریک است. با استفاده ‏از این نقاط برای هر مولفه تنش یک سطح بهبود یافته تشکیل می شود که ‏جهت برآورد خطای ایزوژئومتریک مورد استفاده قرار گرفته است. به منظور ‏بررسی کارایی این نقاط بهینه تنش به مدلسازی سه مثال نمونه دارای حل ‏تحلیلی پرداخته شده است. نتایج بدست آمده از این پژوهش صحت وجود این ‏نقاط بهینه تنش را در محل حداقل نقاط مورد نیاز جهت انتگرال گیری ‏عددی به روش گوس در تحلیل ایزوژئومتریک نشان می دهند. ‏

کلمات کلیدی

, تحلیل ایزوژئومتریک, نقاط بهینه تنش, تنش بهبود یافته, براورد خطا, تکنیک نربز
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1057562,
author = {حسنی, بهروز and احمد گنجعلی},
title = {مکان یابی نقاط بهینه تنش در تحلیل ایزوژئومتریک},
journal = {مدل سازی در مهندسی},
year = {2015},
volume = {13},
number = {40},
month = {June},
issn = {2008-4854},
pages = {151--167},
numpages = {16},
keywords = {تحلیل ایزوژئومتریک، نقاط بهینه تنش، تنش بهبود یافته، براورد خطا، تکنیک نربز},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مکان یابی نقاط بهینه تنش در تحلیل ایزوژئومتریک
%A حسنی, بهروز
%A احمد گنجعلی
%J مدل سازی در مهندسی
%@ 2008-4854
%D 2015

[Download]