مهندسی عمران مدرس, دوره (15), شماره (3), سال (2015-11) , صفحات (105-117)

عنوان : ( بهبود شبکه نقاط کنترل در تحلیل ایزوژئومتریک سازه های متقارن محوری با استفاده از روش های تخمین خطا مبتنی بر بازیافت تنش )

نویسندگان: ابوذر میرزاخانی , بهروز حسنی , کارن خانلری , احمد گنجعلی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

روش ابداعی این پژوهش، با استفاده از برآورد خطای مبتنی بر بازیافت تنش، به حل تطبیقی و بهبود شبکه مسائل متقارن محوری در تحلیل ایزوژئومتریک می پردازد. بدین منظور، بعد از محاسبه نرم خطای انرژی، مقادیر تخمینی خطا در مجاورت نقاط کنترلی به عنوان گرادیان حرارتی به المان های رابط بین این نقاط اختصاص می یابد. پس از تحلیل شبکه المانهای فرضی که دچار تغییر دما شده اند آرایش جدیدی از نقاط کنترلی و بردارهای گرهی حاصل می شود؛ که انتظار می رود بکارگیری این روند در چند سیکل در تحلیل ایزوژئومتریک مسائل متقارن محوری منجر به توزیع بهتر خطا در دامنه و در نتیجه حصول شبکه ای بهینه برای محاسبه انتگرالها شود. جهت بررسی کارایی و نشان دادن افزایش دقت در نتایج تحلیل مسائل متقارن محوری به مدل سازی عددی دو مساله الاستیسیته با شرایط تقارن محوری، که دارای حل تحلیلی هستند، پرداخته شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که روش بهبود شبکه ارائه شده در کاهش میزان خطا موثر بوده و می تواند جهت افزایش دقت نتایج تحلیل ایزوژئومتریک مسائل متقارن محوری مورد استفاده قرار گیرد.

کلمات کلیدی

, تحلیل ایزوژئومتریک, نقاط کنترلی, حل تطبیقی, متقارن محوری, نرم خطا
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1057565,
author = {ابوذر میرزاخانی and حسنی, بهروز and کارن خانلری and احمد گنجعلی},
title = {بهبود شبکه نقاط کنترل در تحلیل ایزوژئومتریک سازه های متقارن محوری با استفاده از روش های تخمین خطا مبتنی بر بازیافت تنش},
journal = {مهندسی عمران مدرس},
year = {2015},
volume = {15},
number = {3},
month = {November},
issn = {2008-9449},
pages = {105--117},
numpages = {12},
keywords = {تحلیل ایزوژئومتریک، نقاط کنترلی، حل تطبیقی، متقارن محوری، نرم خطا},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بهبود شبکه نقاط کنترل در تحلیل ایزوژئومتریک سازه های متقارن محوری با استفاده از روش های تخمین خطا مبتنی بر بازیافت تنش
%A ابوذر میرزاخانی
%A حسنی, بهروز
%A کارن خانلری
%A احمد گنجعلی
%J مهندسی عمران مدرس
%@ 2008-9449
%D 2015

[Download]