مکانیک سازه ها و شاره ها-Journal of Solid and Fluid Mechanics, دوره (5), شماره (3), سال (2015-12) , صفحات (79-91)

عنوان : ( حل تطبیقی در تحلیل ایزوژئومتریک سازه ها با استفاده از روشهای تخمین خطا مبتنی بر بازیافت تنش )

نویسندگان: ابوذر میرزاخانی , بهروز حسنی , احمد گنجعلی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این پژوهش برای اولین بار در تحلیل ایزوژئومتریک به بهبود شبکه نقاط کنترلی بر مبنای خطای برآورد شده از روشی مبتنی بر بازیافت تنش پرداخته شده است. در ابتدا از یک الگوریتم برآورد خطا مبتنی بر بازیافت تنش، برای یافتن نرم خطای انرژی هر المان استفاده شده است. سپس با تعریف میله هایی بین نقاط کنترلی، مقادیر تخمینی خطا در مجاورت نقاط کنترلی، به عنوان گرادیان حرارتی به هر میله تخصیص داده شده است. به این ترتیب پس از تحلیل شبکه میله های فرضی که دچار تغییر دما شده اند آرایش جدیدی از نقاط کنترلی و بردارهای گرهی حاصل می شود که بکارگیری این روند در چند سیکل در تحلیل ایزوژئومتریک منجر به توزیع بهتر خطا در دامنه و در نتیجه حصول شبکه ای بهینه برای محاسبه انتگرالها خواهد شد. به منظور سنجش کارایی این روش، نتایج حاصل از مدلسازی و تحلیل دو مسأله الاستیسیته مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج بدست آمده نشان می دهد که روش بهبود شبکه ابداعی در کاهش میزان خطا موثر بوده و می تواند جهت افزایش دقت نتایج تحلیل ایزوژئومتریک مورد استفاده قرار گیرد.

کلمات کلیدی

تحلیل ایزوژئومتریک؛ نقاط کنترلی؛ حل تطبیقی؛ نرم خطا
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1057568,
author = {ابوذر میرزاخانی and حسنی, بهروز and احمد گنجعلی},
title = {حل تطبیقی در تحلیل ایزوژئومتریک سازه ها با استفاده از روشهای تخمین خطا مبتنی بر بازیافت تنش},
journal = {مکانیک سازه ها و شاره ها-Journal of Solid and Fluid Mechanics},
year = {2015},
volume = {5},
number = {3},
month = {December},
issn = {2251-9475},
pages = {79--91},
numpages = {12},
keywords = {تحلیل ایزوژئومتریک؛ نقاط کنترلی؛ حل تطبیقی؛ نرم خطا},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T حل تطبیقی در تحلیل ایزوژئومتریک سازه ها با استفاده از روشهای تخمین خطا مبتنی بر بازیافت تنش
%A ابوذر میرزاخانی
%A حسنی, بهروز
%A احمد گنجعلی
%J مکانیک سازه ها و شاره ها-Journal of Solid and Fluid Mechanics
%@ 2251-9475
%D 2015

[Download]