پژوهش های فقهی, دوره (11), شماره (4), سال (2016-3) , صفحات (763-798)

عنوان : ( نقدو بررسی ادله مشروعیت - وقف حقوق معنوی )

نویسندگان: محمد جواد ولی زاده , عباسعلی سلطانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نقدوبررسی ادله مشروعیت "وقف حقوق معنوی"

کلمات کلیدی

نقدوبررسی ادله مشروعیت "وقف حقوق معنوی"
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1057575,
author = {ولی زاده, محمد جواد and سلطانی, عباسعلی},
title = {نقدو بررسی ادله مشروعیت - وقف حقوق معنوی},
journal = {پژوهش های فقهی},
year = {2016},
volume = {11},
number = {4},
month = {March},
issn = {2008-8388},
pages = {763--798},
numpages = {35},
keywords = {نقدوبررسی ادله مشروعیت "وقف حقوق معنوی"},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نقدو بررسی ادله مشروعیت - وقف حقوق معنوی
%A ولی زاده, محمد جواد
%A سلطانی, عباسعلی
%J پژوهش های فقهی
%@ 2008-8388
%D 2016

[Download]