علوم قرآن و حدیث, دوره (47), شماره (95), سال (2016-3) , صفحات (29-47)

عنوان : ( سبک شناسی آوایی دعای عرفه )

نویسندگان: سیدحسین سیدی , نفیسه حاجی رجبی نجف آبادی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سبک شناسی آوایی دعای عرفه

کلمات کلیدی

, سبک شناسی, تحلیل آوایی, دعای عرفه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1057576,
author = {سیدی, سیدحسین and حاجی رجبی نجف آبادی, نفیسه},
title = {سبک شناسی آوایی دعای عرفه},
journal = {علوم قرآن و حدیث},
year = {2016},
volume = {47},
number = {95},
month = {March},
issn = {2008-9120},
pages = {29--47},
numpages = {18},
keywords = {سبک شناسی، تحلیل آوایی،دعای عرفه},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T سبک شناسی آوایی دعای عرفه
%A سیدی, سیدحسین
%A حاجی رجبی نجف آبادی, نفیسه
%J علوم قرآن و حدیث
%@ 2008-9120
%D 2016

[Download]