راهبرد, دوره (25), شماره (78), سال (2016-6) , صفحات (111-134)

عنوان : ( الزامات آموزش دانش سیاست در ‌ایران عصر اطلاعات (تکنولوژی زیربنای شکلی و محتوایی آموزش علم سیاست) )

نویسندگان: روح اله اسلامی شعبجره ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

‌این مقاله با تمرکز بر آموزش سیاست در ایران قصد دارد تکوین شیوه‌های آموزشی و تکامل آنها در تاریخ سنتی، مدرن و پسامدرن را مورد واکاوی قرار دهد. دوره سنتی آموزش دانش سیاسی در ایران وجهی اندرزی و کیفی داشت که با روش‌های قیاسی و کلی می‌توان رگه‌های عمیق آن را در اندیشه‌های سعدی و خواجه نظام الملک پیدا کرد. دوره دیگر آموزش دانش سیاست در ایران با انقلاب مشروطه وجهی بوروکراتیک و نهادینه پیدا می‌کند که از مدرسه علوم سیاسی تا دانشکده حقوق و علوم سیاسی قابل‌پیگیری است و مبانی اندیشه‌ای آن را در اندیشه‌های پیشگامان مشروطه می‌توان پیدا کرد. دوره آخر بعد از سال 1990 و مربوط به آموزش پسامدرنیستی دانش سیاست در ایران می‌باشد که سازه‌های جدید در قالب فضای مجازی و شیوه‌های الکترونیکی آموزش علم سیاست به عرصه آمده است. ‌این مقاله تحول آموزش دانش سیاست در ایران را در سه دوره مورد واکاوی و ارزیابی قرار می‌دهد، اما تأکید نهایی نوشتار بر دوره معاصر و الزامات آموزش سیاست در عصر اطلاعات است. ‌این مقاله، تکنولوژی را مبنای تغییر شکل و محتوای آموزش علم سیاست قلمداد می‌کند و قصد دارد مشکلات و راه‌حل‌های آموزش علم سیاست در عصر اطلاعات را مورد واکاوی قرار دهد.

کلمات کلیدی

, آموزش , دانش سیاست , ‌ایران , عصر اطلاعات
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1057581,
author = {اسلامی شعبجره, روح اله},
title = {الزامات آموزش دانش سیاست در ‌ایران عصر اطلاعات (تکنولوژی زیربنای شکلی و محتوایی آموزش علم سیاست)},
journal = {راهبرد},
year = {2016},
volume = {25},
number = {78},
month = {June},
issn = {1028-3102},
pages = {111--134},
numpages = {23},
keywords = {آموزش ، دانش سیاست ، ‌ایران ، عصر اطلاعات},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T الزامات آموزش دانش سیاست در ‌ایران عصر اطلاعات (تکنولوژی زیربنای شکلی و محتوایی آموزش علم سیاست)
%A اسلامی شعبجره, روح اله
%J راهبرد
%@ 1028-3102
%D 2016

[Download]