پژوهشنامه بازرگانی, دوره (15), شماره (59), سال (2011-8) , صفحات (25-55)

عنوان : ( موانع نهادی سرمایه گذاری و کسب و کار در ایران )

نویسندگان: محمدحسین حسین زاده بحرینی , سید سعید ملک الساداتی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این تحقیق، پس از بازخوانی مؤلفه¬های محیط نهادی کسب و کار، احساس ناامنی و نگرانی سرمایه¬گذاران و اصحاب کسب و کار در کشور ایران، در قالب چندین متغیر ذهنی اندازه¬گیری شده است. سپس با استفاده از نتایج به دست آمده و با کمک نتایج حاصل از مطالعه بانک جهانی که متغیرهای مزبور را برای کل جهان و نیز کشورهای توسعه-یافته اندازه¬گیری کرده¬است، فرضیه¬های متعددی با هدف مقایسه محیط نهادی کسب و کار در جامعه ایران با محیط نهادی کسب و کار در دو جامعه مرجع (کل جهان و کشورهای توسعه¬یافته) مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج این آزمون¬ها نشان می¬دهد که مؤلفه¬های تشکیل¬دهنده محیط نهادی کسب و کار در ایران، در قریب به اتفاق موارد، نسبت به کشورهای توسعه¬یافته و کل جهان در وضعیت بدتری قرار دارد.

کلمات کلیدی

, کسب و کار, محیط نهادی, سرمایه اجتماعی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1057584,
author = {حسین زاده بحرینی, محمدحسین and ملک الساداتی, سید سعید},
title = {موانع نهادی سرمایه گذاری و کسب و کار در ایران},
journal = {پژوهشنامه بازرگانی},
year = {2011},
volume = {15},
number = {59},
month = {August},
issn = {1735-0794},
pages = {25--55},
numpages = {30},
keywords = {کسب و کار، محیط نهادی، سرمایه اجتماعی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T موانع نهادی سرمایه گذاری و کسب و کار در ایران
%A حسین زاده بحرینی, محمدحسین
%A ملک الساداتی, سید سعید
%J پژوهشنامه بازرگانی
%@ 1735-0794
%D 2011

[Download]