ششمین سمینار آنالیز عددی و کاربردهای آن , 2016-07-20

عنوان : ( زوش مونت کارلو برای قیمت گذاری اختیار آسیایی میانگین حسابی )

نویسندگان: ساناز موسوی , علیرضا سهیلی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

؛ﻪﮐاﺮﭼ .ﺪﻨﺘﺴﻫ اراد ار OTCرازﺎﺑ رد تﻼﻣﺎﻌﻣ ﻢﺠﺣ ﻦﯾﺮﺗﻻﺎﺑ ،نﺎﺸﯾﺎﻫﯽﮔﮋﯾو ﻞﯿﻟد ﻪﺑ ،ﺮﯿﺴﻣ ﻪﺑ ﻪﺘﺴﺑاو تارﺎﯿﺘﺧا تﻼﻣﺎﻌﻣ هزوﺮﻣا :هﺪﯿﮑﭼ ﺶﺷﻮﭘ رد ﯽﻤﻬﻣ ﺶﻘﻧ ﺪﻨﻧاﻮﺗﯽﻣ تارﺎﯿﺘﺧا ،ﺎﻣود .ﺪﻨﻨﮐ هدروآﺮﺑ ار ناراﺬﮔﻪﯾﺎﻣﺮﺳ صﺎﺧ یﺎﻫزﺎﯿﻧ ،ﺪﻨﻧاﻮﺗﯽﻣ ﺮﯿﺴﻣ ﻪﺑ ﻪﺘﺴﺑاو تارﺎﯿﺘﺧا ،ﻻوا یاﺮﺑ .ﺖﺳا ﺖﯿﻤﻫا ﺰﺋﺎﺣ رﺎﯿﺴﺑ تارﺎﯿﺘﺧا ﻦﯾا ﻪﻧﺎﻔﺼﻨﻣ یراﺬﮔﺖﻤﯿﻗ ﻦﯾاﺮﺑﺎﻨﺑ .ﺪﻨﻨﮐ یزﺎﺑ ،ﻪﻓﺮﺻ ﻪﺑ نوﺮﻘﻣ هار ﮏﯾ ناﻮﻨﻋ ﻪﺑ ﮏﺴﯾر یاﺮﺑ ﯽﺒﯾﺮﻘﺗ لﻮﻣﺮﻓ ﻪﺘﺴﺑ مﺮﻓ ﯽﻟو ،دراﺪﻧ دﻮﺟو ،رﺎﯿﺘﺧا شزرا ﯽﻠﯿﻠﺤﺗ ﻪﺒﺳﺎﺤﻣ یاﺮﺑ یاﻪﺘﺴﺑ ﯽﻠﯿﻠﺤﺗ لﻮﻣﺮﻓ ﭻﯿﻫ تارﺎﯿﺘﺧا زا عﻮﻧ ﻦﯾا لﺮﺘﻨﮐ شور و ﻮﻟرﺎﮐ ﺖﻧﻮﻣ یزﺎﺳﻪﯿﺒﺷ ﮏﻤﮐ ﻪﺑ ﺲﭙﺳ و ﻢﯿﻫدﯽﻣ حﺮﺷ ار ﯽﺒﯾﺮﻘﺗ لﻮﻣﺮﻓ ﻪﺘﺴﺑ مﺮﻓ .دراد دﻮﺟو رﺎﯿﺘﺧا عﻮﻧ ﻦﯾا یراﺬﮔشزرا .ﻢﯾزادﺮﭘﯽﻣ رﺎﯿﺘﺧا عﻮﻧ ﻦﯾا ﺮﺗهﺪﯿﭽﯿﭘ عاﻮﻧا یاﺮﺑ یدﺪﻋ ﻞﺣهار ﯽﺳرﺮﺑ ﻪﺑ ﺮﯿﻐﺘﻣ

کلمات کلیدی

, اختیار آسیایی, روش مونت کارلو, اختیار آسیایی با میانگین حسابی, روش کنترل متغیر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1057589,
author = {موسوی, ساناز and سهیلی, علیرضا},
title = {زوش مونت کارلو برای قیمت گذاری اختیار آسیایی میانگین حسابی},
booktitle = {ششمین سمینار آنالیز عددی و کاربردهای آن},
year = {2016},
location = {مراغه, ايران},
keywords = {اختیار آسیایی-روش مونت کارلو- اختیار آسیایی با میانگین حسابی- روش کنترل متغیر},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T زوش مونت کارلو برای قیمت گذاری اختیار آسیایی میانگین حسابی
%A موسوی, ساناز
%A سهیلی, علیرضا
%J ششمین سمینار آنالیز عددی و کاربردهای آن
%D 2016

[Download]