راهبرد, دوره (1386), شماره (46), سال (2008-6) , صفحات (359-384)

عنوان : ( حکمرانی خوب کلید توسعه آسیای جنوب غربی )

نویسندگان: دکتر حمید رضا برادران شرکا , سید سعید ملک الساداتی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این مقاله ضمن مطالعه کیفیت حکمرانی در منطقه آسیای جنوب غربی، به بررسی تأثیر حکمرانی خوب بر رشد اقتصادی در این منطقه می پردازد و نشان می دهد که حکمران ی خوب از دو کانال می تواند در بهبود فضای کس ب وکار و به تبع آن ارتقاء رشد اقتصادی مؤثر واقع شود. این دو کانال عبارتند از : حداقل کردن میزان اختلالات سیاستی و حداکثر ساختن سطح پیاده سازی سیاستهای مطلوب. نتایج مطالعة این فرضیه را تأیید می کند که بهبود شاخص های حکمرانی خوب اثر مثبتی بر رشد اقتصادی در کشورهای منطقه دارد و دو سازوکار رقابت و پاسخ گویی را به عنوان مکانیزم های مؤثر در بهبود حکمرانی منطقه معرفی می کند

کلمات کلیدی

, حکمرانی خوب , آسیای جنوب غربی , فضای کسب و کار , رشد اقتصادی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1057590,
author = {دکتر حمید رضا برادران شرکا and ملک الساداتی, سید سعید},
title = {حکمرانی خوب کلید توسعه آسیای جنوب غربی},
journal = {راهبرد},
year = {2008},
volume = {1386},
number = {46},
month = {June},
issn = {1028-3102},
pages = {359--384},
numpages = {25},
keywords = {حکمرانی خوب ، آسیای جنوب غربی ، فضای کسب و کار ، رشد اقتصادی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T حکمرانی خوب کلید توسعه آسیای جنوب غربی
%A دکتر حمید رضا برادران شرکا
%A ملک الساداتی, سید سعید
%J راهبرد
%@ 1028-3102
%D 2008

[Download]