آموزش و ارزشیابی, دوره (9), شماره (35), سال (2016-11) , صفحات (37-63)

عنوان : ( کاربست آموزش در دانشگاه فردوسی مشهد: شناسایی عوامل مربوط به ویژگی های فراگیر و فرایند آموزش )

نویسندگان: حمیده لطفی , محمدرضا آهنچیان , مرتضی کرمی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف مقاله حاضر شناسایی عواملی است که ذیل دو دسته «ویژگی های فراگیر» و «فرایند آموزش» قرار می-گیرند و بر کاربست آموزش ها در سازمان اثر می¬گذارند. یافته های این مقاله با استفاده از پژوهشی به دست آمد که با رویکرد کیفی و با روش مطالعه موردی انجام شد. میدان پژوهش دانشگاه فردوسی مشهد در سال 1393 بود. برای جمع آوری داده ها، 34 تن شامل 13 مدیر، 12 عضو هیئت علمی و 9 تن از کارکنان به¬عنوان نمونه در نظر گرفته شدند. ابزار پژوهش مصاحبه نیمه ساختار یافته بود. یافته¬ها نشان داد که عوامل موثر بر کاربست آموزش¬ها در سازمان، شامل عوامل مربوط به ویژگی¬های فراگیر (8 عامل: قابلیت¬های فردی، پیوستگی دانش، پیش¬زمینه¬های عملی، اهرم¬های عملکردی، نظام دانشی شغل، محرک¬های رفتاری، توانمندی ادراک¬شده و احساس نیاز) و عوامل مربوط به فرایند آموزش¬ (7 عامل: نیازسنجی آموزشی، مواد و منابع آموزش، نقش آموزشگر، برونداد موردنظر آموزش، رویکرد و خط¬مشی آموزش، زمان کلاس¬ها، پیوستگی تجارب یادگیری،) می¬باشند. توجه به این عوامل می¬تواند سازمان¬ها را در تحقق هدف «کاربست آموزش»، یا «انتقال آموخته¬ها به میدان عمل» که دغدغه همیشگی مدیران و یک شاخص اصلی برای سنجش اثربخشی آموزش است و اقدام در راستای بهبود آن یاری نماید.

کلمات کلیدی

, اثربخشی آموزش, ویژگی های فراگیر, فرایند آموزش
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1057601,
author = {لطفی, حمیده and آهنچیان, محمدرضا and کرمی, مرتضی},
title = {کاربست آموزش در دانشگاه فردوسی مشهد: شناسایی عوامل مربوط به ویژگی های فراگیر و فرایند آموزش},
journal = {آموزش و ارزشیابی},
year = {2016},
volume = {9},
number = {35},
month = {November},
issn = {2345-6299},
pages = {37--63},
numpages = {26},
keywords = {اثربخشی آموزش، ویژگی های فراگیر، فرایند آموزش},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T کاربست آموزش در دانشگاه فردوسی مشهد: شناسایی عوامل مربوط به ویژگی های فراگیر و فرایند آموزش
%A لطفی, حمیده
%A آهنچیان, محمدرضا
%A کرمی, مرتضی
%J آموزش و ارزشیابی
%@ 2345-6299
%D 2016

[Download]