آبیاری و زهکشی ایران, دوره (10), شماره (1), سال (2016-5) , صفحات (48-62)

عنوان : ( ارزیابی کیفیت منابع آب زیرزمینی شهر مشهد با استفاده از کریجینگ نشانگر برمبنای آلودگی نیترات )

نویسندگان: مسلم اکبرزاده , بیژن قهرمان , کامران داوری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در ارزیابی کیفیت منابع آب زیرزمینی استفاده از کریجینگ معمولی نمی¬تواند پهنه‌های مستعد آلودگی (در معرض خطر) را مشخص نماید. در این پژوهش، به¬منظور آگاهی از وسعت مناطق بیش از حد مجاز آلودگی نیترات (mg/L 50) و نیز شناسایی مناطق مستعد آلودگی، داده‌های نیترات 287 حلقه چاه در محدوده شهر مشهد به مساحت 320 کیلومتر مربع و در گستره آماری 1381 تا 1389 به کمک نرم‌افزار R مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. فرایند تحلیل و ارزیابی شامل مرتب‌سازی در شیت‌های اکسل، شناسایی داده‌های دورافتاده، حذف روند، بررسی همسانگردی، تعیین مدل‌های منتخب تغییرنما در هر سال و انجام کریجینگ فضایی و زمانی نشانگر می‌باشد. نتایج نشان داد که در هر سال، مدل تغییرنمای مترن به بهترین نحو ساختار فضایی داده‌ها را تبیین می‌کند. هم¬چنین در گستره آماری مورد مطالعه به ترتیب 1/7، 8/5، 2/7، 5/8، 6/8، 4/9، 4/10، 1/2 و 4/2 درصد از کل منطقه از حد مجاز آلودگی عبور کرده است. از این رو به نظر می‌آید با تمهیداتی از جمله خارج کردن چاه‌های مناطق آلوده از مدار بهره¬برداری، جلوگیری از حفر چاه‌های جدید، انتقال آب از سد دوستی، استفاده از چاه‌های کشاورزی مطلوب در بخش شرب و اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب، مناطق غیر مجاز زیادی از سال 1388 کنترل شده است. علاوه بر این، در این سال‌ها به ترتیب 4/10، 7/11، 4/12، 4/9، 3/14، 2/12، 0/6، 6/11 و 5/11 درصد از کل منطقه، مستعد آلودگی بوده است، بنابراین توجه بیش از پیش به این مناطق و بررسی علل آلودگی و کنترل آن ضروری به¬نظر می‌رسد.

کلمات کلیدی

, آبخوان, شبکه پایش کیفی, مدل مترن, نقشه هم احتمال, واریوگرام
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1057604,
author = {اکبرزاده, مسلم and قهرمان, بیژن and داوری, کامران},
title = {ارزیابی کیفیت منابع آب زیرزمینی شهر مشهد با استفاده از کریجینگ نشانگر برمبنای آلودگی نیترات},
journal = {آبیاری و زهکشی ایران},
year = {2016},
volume = {10},
number = {1},
month = {May},
issn = {۲۰۰۸-۷۹۴۲},
pages = {48--62},
numpages = {14},
keywords = {آبخوان، شبکه پایش کیفی، مدل مترن، نقشه هم احتمال، واریوگرام},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی کیفیت منابع آب زیرزمینی شهر مشهد با استفاده از کریجینگ نشانگر برمبنای آلودگی نیترات
%A اکبرزاده, مسلم
%A قهرمان, بیژن
%A داوری, کامران
%J آبیاری و زهکشی ایران
%@ ۲۰۰۸-۷۹۴۲
%D 2016

[Download]