علوم و فناوری بذر ایران, دوره (5), شماره (1), سال (2016-7) , صفحات (93-105)

عنوان : ( بهبود جنبه­ های فیزیولوژیک بذر سیاهدانه (Nigella sativa L.) در خاک آهکی: نقش شاخص های مربوط به عملکرد کیفی و ترکیب اسیدهای چرب )

نویسندگان: سیدمحمد سیدی , پرویز رضوانی مقدم , محمد خواجه حسینی صالح اباد , حمید شاهنده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این آزمایش در سال 92-1391 به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد اجرا شد. منابع اصلاح کننده خاک آهکی (شامل 10 تن ورمی کمپوست در هکتار (V) + باکتری تیوباسیلوس (T)، 20 تن گوگرد در هکتار (S) + T، V+S+T و شاهد) به عنوان عامل اول و سطوح کاربرد فسفر (صفر، 30 و 60 کیلوگرم در هکتار از منبع فسفات دی آمونیوم) عامل دوم این آزمایش بودند. بر اساس تجزیه شیمیایی بذرهای سیاهدانه، کاربرد V+S+T در مقایسه با شاهد بیشترین تاثیر را در افزایش معنی دار درصد پروتئین خام، اسانس و روغن سیاه¬دانه داشت. طبق نتایج آزمایش، کاربرد V+T، S+T و V+S+T در مقایسه با شاهد، نقش معنی¬داری در کاهش معنی¬دار اسید لینولنیک (به ترتیب تا 53، 42 و 63 درصد) داشت. در بین منابع اصلاح کننده خاک، بیشترین درصد اسید لینولئیک سیس، به طور معنی دار در نتیجه کاربرد تیمار V+S+T مشاهده شد. در بین اسیدهای چرب تشکیل دهنده روغن سیاهدانه، اسید لینولنیک دارای بالاترین ارتباط منفی با بنیه بذر بود (**0/69= R2). طبق نتایج آزمایش می توان کاربرد ورمی کمپوست به ویژه همراه با مصرف گوگرد را جهت بهبود کیفیت روغن بذر سیاه¬دانه توصیه نمود.

کلمات کلیدی

, آزمون RE, اسید چرب, اسید لینولنیک, بنیه بذر.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1057605,
author = {سیدی, سیدمحمد and رضوانی مقدم, پرویز and خواجه حسینی صالح اباد, محمد and حمید شاهنده},
title = {بهبود جنبه­ های فیزیولوژیک بذر سیاهدانه (Nigella sativa L.) در خاک آهکی: نقش شاخص های مربوط به عملکرد کیفی و ترکیب اسیدهای چرب},
journal = {علوم و فناوری بذر ایران},
year = {2016},
volume = {5},
number = {1},
month = {July},
issn = {2322-2646},
pages = {93--105},
numpages = {12},
keywords = {آزمون RE، اسید چرب، اسید لینولنیک، بنیه بذر.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بهبود جنبه­ های فیزیولوژیک بذر سیاهدانه (Nigella sativa L.) در خاک آهکی: نقش شاخص های مربوط به عملکرد کیفی و ترکیب اسیدهای چرب
%A سیدی, سیدمحمد
%A رضوانی مقدم, پرویز
%A خواجه حسینی صالح اباد, محمد
%A حمید شاهنده
%J علوم و فناوری بذر ایران
%@ 2322-2646
%D 2016

[Download]