مطالعات عرفانی, شماره (22), سال (2016-3) , صفحات (5-38)

عنوان : ( استعاره های سماع در انس التائبین احمد جام نامقی )

نویسندگان: سید محمد استوار نامقی , محمودرضا قربان صباغ ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مسألۀ اصلی این مقاله، بررسی استعاره های سماع در انس التائبین است. در نگرش شناختی، مفاهیمی چون زمان، کمیت، حالت، دگرگونی، کنش، علّت، هدف، شیوه و وجه با روش استعاری فهمیده می شوند. احمد جام در انسالتائبین برای تبیین بسیاری از جنبه های سماع از حوزه های ؛« سماع، به مثابۀ انسان است » بهره برده، با استعاره های « بیماری و سلامت » و « انسان » ،« خوراک » نظریه اش را تبیین کرده ،« سماع به مثابۀ سلامت و بیماری است » ؛« سماع به مثابۀ خوراک است » است که استعاره را از شگردی زیبایی- « استعاره های مفهومی » است. پشتوانۀ نظری مقاله، نظریۀ شناسی به ابزار اندیشیدن ارتقاء داده است. نخست، مبانی نظریۀ یاد شده را با کلیدواژه های فهم نظریۀ زبان شناسی شناختی معرفی کرده، گزارشی از استعاره ها آورده ایم. سپس استعاره ها را بر اساس درونمایه، دسته بندی کرده ایم: استعاره های ویژگی های خوشایند سماع، استعاره های ویژگیهای ناخوشایند سماع و استعاره های دو پهلو. سپس به تحلیل شناختی هرگروه پرداخته، شگردهای بیانی استعاره ها را بررسی کرده ایم که چگونه احمد جام در استعارة سماع از شگردهای « تغییر » و « انتقال » برای تبیین نظریۀ خود بهره گرفته است.

کلمات کلیدی

, احمد جام, انس التائبین, سماع, تحلیل
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1057608,
author = {استوار نامقی, سید محمد and قربان صباغ, محمودرضا},
title = {استعاره های سماع در انس التائبین احمد جام نامقی},
journal = {مطالعات عرفانی},
year = {2016},
number = {22},
month = {March},
issn = {۲۰۰۸-۶۵۵۵},
pages = {5--38},
numpages = {33},
keywords = {احمد جام، انس التائبین، سماع، تحلیل شناختی.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T استعاره های سماع در انس التائبین احمد جام نامقی
%A استوار نامقی, سید محمد
%A قربان صباغ, محمودرضا
%J مطالعات عرفانی
%@ ۲۰۰۸-۶۵۵۵
%D 2016

[Download]