اولین همایش بینارشته ای ادبیات و سینما , 2016-02-19

Title : ( Naming and Nominalization in Hamlet and Tardid: A Stylistics Analysis )

Authors: Azra Ghandeharion , Mahmood Reza Ghorban Sabbagh , Behnaz Heydari ,

Citation: BibTeX | EndNote

Abstract

در فایل پیوست آمده است

Keywords

در فایل پیوست آمده است
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1057610,
author = {Ghandeharion, Azra and Ghorban Sabbagh, Mahmood Reza and Heydari, Behnaz},
title = {Naming and Nominalization in Hamlet and Tardid: A Stylistics Analysis},
booktitle = {اولین همایش بینارشته ای ادبیات و سینما},
year = {2016},
location = {تهران, IRAN},
keywords = {در فایل پیوست آمده است},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T Naming and Nominalization in Hamlet and Tardid: A Stylistics Analysis
%A Ghandeharion, Azra
%A Ghorban Sabbagh, Mahmood Reza
%A Heydari, Behnaz
%J اولین همایش بینارشته ای ادبیات و سینما
%D 2016

[Download]