سیزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت , 2015-12-23

عنوان : ( سنجش کارآفرینی درون سازمانی بخش صنعت با بکارگیری مدل استیونسون موردمطالعه:یک مجموعه تولیدی درشهرک صنعتی توس مشهد )

نویسندگان: مصطفی کاظمی , سیدعلی ناجی نصرآبادی یزد , مریم رحمان نیا ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این مقاله میزان کارآفرینی درونسازمانی را با استفاده از مدل استیونسون در یک مجموعه تولیدی صنعتی واقع در شهرک صنعتی توس مشهد - بررسی میکند. سؤال اصلی تحقیق این است که میانگین مؤلفههای مدل استیونسون در مجموعه تولیدی مورد مطالعه تا چه حدی است؟ این مؤلفهها عبارتند از: گرایش استراتژیک، گرایش به منابع، ساختار مدیریت، فلسفه پاداش، رشدگرایی و فرهنگ کارآفرینانه. ابزار مورد استفاده و روش مورد استفاده تجزیه و تحلیل دادهها، » مدل استیونسون « و » سنجش کارآفرینی درونسازمانی « تحقیق، پرسشنامهای شامل دو بخش 0 محاسبه شده است. نتایج نشان / آمار توصیفی و استنباطی بوده است. پایایی ابزار پرسشنامه به تأیید رسیده و ضریب آلفای کرونباخ برای آن 58 میدهد که کارآفرینی درونسازمانی در مجموعه مورد تحقیق از نقطه نظر شش مؤلفه مذکور، از مقدار میانگین که عدد 8 میباشد، به عبارت حاکمیت دارد. » رفتار اداری « حفظ ،» جهتگیری کارآفرینانه « دیگر از دیدگاه افراد موردسوال، درسازمان به جای واژههای

کلمات کلیدی

, کارآفرینی درونسازمانی, فرهنگ کارآفرینانه, فرهنگ اداری, مدل استیونسون
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1057616,
author = {کاظمی, مصطفی and ناجی نصرآبادی یزد, سیدعلی and رحمان نیا, مریم},
title = {سنجش کارآفرینی درون سازمانی بخش صنعت با بکارگیری مدل استیونسون موردمطالعه:یک مجموعه تولیدی درشهرک صنعتی توس مشهد},
booktitle = {سیزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت},
year = {2015},
location = {تهران, ايران},
keywords = {کارآفرینی درونسازمانی، فرهنگ کارآفرینانه، فرهنگ اداری، مدل استیونسون},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T سنجش کارآفرینی درون سازمانی بخش صنعت با بکارگیری مدل استیونسون موردمطالعه:یک مجموعه تولیدی درشهرک صنعتی توس مشهد
%A کاظمی, مصطفی
%A ناجی نصرآبادی یزد, سیدعلی
%A رحمان نیا, مریم
%J سیزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت
%D 2015

[Download]