اولین کنفرانس بینالمللی مهندسی محیط زیست , 2015-01-29

عنوان : ( بررسی دفع پسابهای خانگی و الودگی های ناشی از ان (محدوده ی کال اقبال شرقی مشهد ) )

نویسندگان: عزت اله مافی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه الودگی های زیست محیطی در ابعاد مختلف به حد بحران رسیده است . یکی از مهمترین الودگی های زیست محیطی الودگی های پسابهای خانگی است که در این نوشتار به ان اشاره میکنیم .

کلمات کلیدی

, کال اقبال شرقی , پساب خانگی , اثرات بهداتشی , بار الودگی , شاخص کیفیت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1057619,
author = {مافی, عزت اله},
title = {بررسی دفع پسابهای خانگی و الودگی های ناشی از ان (محدوده ی کال اقبال شرقی مشهد )},
booktitle = {اولین کنفرانس بینالمللی مهندسی محیط زیست},
year = {2015},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {کال اقبال شرقی ، پساب خانگی ،اثرات بهداتشی ، بار الودگی ، شاخص کیفیت},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی دفع پسابهای خانگی و الودگی های ناشی از ان (محدوده ی کال اقبال شرقی مشهد )
%A مافی, عزت اله
%J اولین کنفرانس بینالمللی مهندسی محیط زیست
%D 2015

[Download]