مطالعات مدیریت راهبردی, دوره (9), شماره (36), سال (2019-3) , صفحات (41-63)

عنوان : ( قابلیتهای پویای سازمانی و انعطافپذیری )

نویسندگان: مهدی خوبیان , علیرضا پویا , احمد توکلی , فریبرز رحیم نیا ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

محیط رقابتی امروزی علاقه زیادی را نسبت به مباحث قابلیت های پویای سازمانی و انعطاف پذیری ایجاد کرده است، اما با وجود شناخت منافع بالقوه این دو مفهوم، فعالان اجرایی و محققین درک درستی از ارتباطات بین آنها ندارند. لذا هدف این مقاله درک این مفاهیم پیچیده و نحوه تاثیرگذاری مولفه های آنها بر هم می باشد. در این پژوهش در ابتدا به منظور شناخت کامل مولفه های قابلیت های پویای سازمانی و انعطاف پذیری تولید و با بررسی مطالعات گذشته از روش تحلیل محتوای متنی، و به منظور غنای این روش از نظر خبرگان استفاده شد، که در نهایت 6 قابلیت پویای سازمانی و 14 بعد انعطاف پذیری تولید استخراج گردید. سپس با استفاده از روش DEMATEL فازی و بر اساس نظر خبرگان روابط تأثیر گذاری این مؤلفه‌ها بر یکدیگر مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تحلیل نشان می دهد تاثیرگذارترین قابلیت های پویای سازمانی به ترتیب عبارتنداز: خلق و یکپارچه سازی دانش، پیکربندی مجدد و شناخت فرصت ها و مدیریت تهدیدها و از بین ابعاد انعطاف پذیری تاثیرپذیر ترین ابعاد به ترتیب، محصول جدید، عملیات و تولید می باشد. همچنین نتایج تحلیل گویای تأثیر گذاری بسیار بالای قابلیت های پویای سازمانی بر ابعاد انعطاف پذیری تولید می‌باشد.

کلمات کلیدی

, قابلیت های پویا سازمانی, انعطاف پذیری تولید, تحلیل محتوای متنی, دیمتل فازی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1057622,
author = {خوبیان, مهدی and پویا, علیرضا and توکلی, احمد and رحیم نیا , فریبرز},
title = {قابلیتهای پویای سازمانی و انعطافپذیری},
journal = {مطالعات مدیریت راهبردی},
year = {2019},
volume = {9},
number = {36},
month = {March},
issn = {2228-6853},
pages = {41--63},
numpages = {22},
keywords = {قابلیت های پویا سازمانی، انعطاف پذیری تولید، تحلیل محتوای متنی، دیمتل فازی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T قابلیتهای پویای سازمانی و انعطافپذیری
%A خوبیان, مهدی
%A پویا, علیرضا
%A توکلی, احمد
%A رحیم نیا , فریبرز
%J مطالعات مدیریت راهبردی
%@ 2228-6853
%D 2019

[Download]