نهمین کنگره ملّی مهندسی عمران , 2016-05-10

عنوان : ( ارزیابی معادلات انتقال رسوب در پیشبینی عددی مهاجرت و توسعه دو نقطهشکست متوالی در بستر کانال مستطیلی )

نویسندگان: افشین فولادی سمنان , محمدرضا جعفرزاده ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نقاطشکست به دلایل طبیعی و یا غیرطبیعی در بستر رودخانهها به صورت پلههای متوالی شکل میگیرند. در تحقیق حاضر با توجه به نتایج آزمایشگاهی، مهاجرت و گسترش دو نقطهشکست متوالی در بستر ماسهای یک کانال مستطیلی روباز با شیب ملایم به ازای دبیهای مختلف، بهطور عددی بررسی میشود. مطالعات آزمایشگاهی نشان داد، با شروع جریان دو نقطهشکست اولیه در مدت زمان کوتاهی ناپایدار شده و مهاجرت میکنند. نقطهشکست اول به سبب فرسایش به بالادست و نقطهشکست دوم به سبب رسوبگذاری به پاییندست کانال حرکت میکنند. همراه با پسروی نقطه- شکست اول، یک پشتهی کناری در کانال شکل میگیرد که به بالادست کانال توسعه مییابد اما در پاییندست این پشته، همراه با پیشروی نقطهشکست دوم، آبراهه پیچانی میشود. افزایش دبی همچنین سبب افزایش نرخ گسترش دو نقطهشکست میشود. برای کانال مذکور، معادلات جریان و انتقال به ازای توابع مختلف انتقال رسوب حل شدند. مقایسه نتایج عددی با دادههای آزمایشگاهی نشان داد، روابط HEC-RAS V رسوب با نرمافزار 0.1.4 انتقال رسوب لارسن و ایکرز-وایت از دقت مناسبی برای پیشبینی تغییرات تراز بستر برخوردار هستند اما با افزایش دبی از دقت نتایج عددی کاسته میشود. مدل عددی، پسروی نقطهشکست اول را به خوبی پیشبینی میکند ولی در تخمین لبه تیز نقطهشکست دوم دقیق نیست.

کلمات کلیدی

, نقطه شکست, فرسایش, کانال مستطیلی, هیدرولیک رسوب, انتقال رسوب, مدل عددی HEC-RAS
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1057629,
author = {فولادی سمنان, افشین and جعفرزاده, محمدرضا},
title = {ارزیابی معادلات انتقال رسوب در پیشبینی عددی مهاجرت و توسعه دو نقطهشکست متوالی در بستر کانال مستطیلی},
booktitle = {نهمین کنگره ملّی مهندسی عمران},
year = {2016},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {نقطه شکست، فرسایش، کانال مستطیلی، هیدرولیک رسوب، انتقال رسوب، مدل عددی HEC-RAS},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی معادلات انتقال رسوب در پیشبینی عددی مهاجرت و توسعه دو نقطهشکست متوالی در بستر کانال مستطیلی
%A فولادی سمنان, افشین
%A جعفرزاده, محمدرضا
%J نهمین کنگره ملّی مهندسی عمران
%D 2016

[Download]