بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology, دوره (9), شماره (1), سال (2016-11) , صفحات (217-231)

عنوان : ( تاثیر پرایمینگ بذر بر عملکرد ریشه چغندرقند (Beta vulgarisL.) تحت شرایط کم آبیاری و حضور علف های هرز )

نویسندگان: علی اصغر آب سالان , علی قنبری , مهدی راستگو , شهرام نوروززاده ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پرایمینگ بذر یکی از روش های بهبود بذر است که می تواند باعث بهبود جوانه زنی، سبز شدن و عملکرد گیاه در شرایط نامساعد محیطی(کم آبیاری و حضور علف های هرز) شود. آزمایش مزرعه ای در بهار سال زراعی 1393 به طور هم زمان در دو منطقه جوین و جاجرم انجام شد. آزمایش به صورتکرت های دوبار خردشده (اسپلیت اسپلیت پلات) در قالب طرح بلوک های کاملتصادفی با 3 تکرار اجرا شد. فاکتور اصلی تیمار آبیاری با چهار سطح 70، 80،90 و 100درصد نیاز آبی، فاکتور فرعی روش های مختلف پرایمینگ شامل شاهد بدون پرایمینگ، پرایمینگ با آب جاری به مدت 48 ساعت، پرایمینگ با آب جاری به مدت 48 ساعت+ اسید هیومیک، پرایمینگ با آب جاری به مدت 48 ساعت+ سید استارتر و پرایمینگ با آب جاری به مدت 48 ساعت+ هیومکس + فولزایم و فاکتور فرعی فرعی رقابت با علف¬های¬هرز (عدم حضور و حضور علف¬های¬هرز) بود. نتایج برای دو منطقه نشان داد که با کاهش میزان آب آبیاری از عمکلرد ریشه چغندر قند به صورت معنی داری کاسته شد. نتایج تاثیر روش¬های پرایمینگ برای دو منطقه نشان داد که تیمار آب جاری 48 ساعت+ سید استارت و تیمار آب جاری 48 ساعت + اسید هیومک+ فولزایم به ترتیب با 55.68 و 55.48 تن در هکتار برای جاجرم و 54.57 و 54.15 تن در هکتاربرای جوین بالاترین عمکلرد ریشه چغندر قند راداشتند.نتایج تاثیر متقابل تیمارها در منطقه جوینوجاجرم نشان داد که با کاهش آب آبیاری از عملکرد ریشه چغندر قند کاسته می¬شود و پرایمینگ باعث بهبود عملکرد ریشه در شرایط کاهش آب آبیاری و حضور علف‌های‌هرز می¬شود.همچنین نتایج نشان داد که روش¬های پرایمینگ باعث کاهش کمتر افت عملکرد ریشه در حضور علف¬های¬هرزشدند. در این راستا، تیمار آب جاری 48 ساعت + سید استارت در هر دو منطقه عملکردبهتری داشت. در مجموع، به¬خاطر اثرات مثبت پرایمینگ بذر مانند آب جاری 48 ساعت و ماده محرک سید استارت بر عملکرد کمی چغندرقند این روش¬ها قابل توصیه می¬باشند.

کلمات کلیدی

, آبشویی با آب جاری, محلول سید استارت, عملکرد کمی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1057635,
author = {آب سالان, علی اصغر and قنبری, علی and راستگو, مهدی and شهرام نوروززاده},
title = {تاثیر پرایمینگ بذر بر عملکرد ریشه چغندرقند (Beta vulgarisL.) تحت شرایط کم آبیاری و حضور علف های هرز},
journal = {بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology},
year = {2016},
volume = {9},
number = {1},
month = {November},
issn = {2008-7713},
pages = {217--231},
numpages = {14},
keywords = {آبشویی با آب جاری، محلول سید استارت، عملکرد کمی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر پرایمینگ بذر بر عملکرد ریشه چغندرقند (Beta vulgarisL.) تحت شرایط کم آبیاری و حضور علف های هرز
%A آب سالان, علی اصغر
%A قنبری, علی
%A راستگو, مهدی
%A شهرام نوروززاده
%J بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology
%@ 2008-7713
%D 2016

[Download]