چهارمین کنفرانس انرژی بادی ایران , 2016-07-19

عنوان : ( بهبود عملکرد توربین بادی محور عمودی داریوس به کمک فلپ مثلثی شکل )

نویسندگان: محمدرضا لالوی , محمد جواد مغربی , مجتبی ماموریان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این پژوهش عملکرد یک توربین بادی داریوو بوا افودفادز ا فلپ مثلثی شکل موردبررفی قرار می گیرد. افدفادز ا فلپ مثلثی در اندهوای پرز های توربین نسبت به نوو پورز موموولی، عملکورد بهدوری را بوا ای واد اخدلاف فشار بیشدر بین دو فطح بالا و پایین پرز توربین ارائه می دهد. هدف اصلی در این پژوهش به دفت آوردن بهدرین ابواد در فلپ مثلثی شکل برای بهبود عملکرد و افواایش مواکایمت تووان تولیودی تووربین بوادی داریوو می باشد. به همین منظور شبیه فا ی عددی روی یوک تووربین بوادی م وور عمودی 150 وات با پرز های فلپ دار ان ام شدز افت. شبکه بندی این مود به صورت شبکه مد رک و شبیه فا ی با روش دینامیک فیالات م افباتی به کمک نرم افاار انسیس فلوئنت و مطالوات توفط الگوریدت پیاو بر پایه روش ح ت م دود گسسده و ان ام شدز افت. پس ا افدخراج ندایج مشاهدز شود که حالت بهینه برای ارتفا فلپ مثلثی شوکل موردافودفادز در ایون تووربین ب رابر طو وتر ایرفویل یونی 003 / 0 مدور موی باشود. ندوایج نشوان داد کوه افدفادز ا فلپ مثلثی شکل در پرز های توربین بادی ماکایمت توان خروجوی را به میاان منافبی افاایش می دهد. واژه

کلمات کلیدی

, توربین داریوس, شبکه متحرک, ضریب توان, دینامیک سیالات محاسباتی, فلپ مثلثی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1057639,
author = {لالوی, محمدرضا and مغربی, محمد جواد and ماموریان, مجتبی},
title = {بهبود عملکرد توربین بادی محور عمودی داریوس به کمک فلپ مثلثی شکل},
booktitle = {چهارمین کنفرانس انرژی بادی ایران},
year = {2016},
location = {تهران, ايران},
keywords = {توربین داریوس، شبکه متحرک، ضریب توان، دینامیک سیالات محاسباتی، فلپ مثلثی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بهبود عملکرد توربین بادی محور عمودی داریوس به کمک فلپ مثلثی شکل
%A لالوی, محمدرضا
%A مغربی, محمد جواد
%A ماموریان, مجتبی
%J چهارمین کنفرانس انرژی بادی ایران
%D 2016

[Download]