علوم و مهندسی آبیاری, دوره (39), شماره (2), سال (2016-7) , صفحات (1-13)

عنوان : ( پیش بینی تغییرات نیاز آبی برخی از محصولات کشاورزی دشت مشهد ناشی از تغییرات دمای هوا )

نویسندگان: بهاره شعبانی , محمد موسوی بایگی , مهدی جباری نوقابی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

دمای هوا یکی از مهم¬ترین شاخص¬های تغییر اقلیم در مقیاس جهانی و منطقه¬ای می¬باشد که تغییرات آن هم بر روند سایر پارامترهای اقلیمی و هم بر بخش¬های دیگری از جمله بخش کشاورزی و مسئله مصرف آب در این بخش تأثیر گذار خواهد بود. با افزایش دمای هوا انتظار می¬رود که قدرت تبخیر¬کنندگی هوا یا تبخیر و تعرق پتانسیل افزایش یابد. لذا در پژوهش حاضر با استفاده از روش سری¬های زمانی، مدل¬سازی و پیش¬بینی دمای حداکثر و حداقل ماهانه دشت مشهد انجام گرفت. سپس با کمک فرمول تجربی هارگریوز –سامانی میزان تبخیر و تعرق پتانسیل و با انتخاب ضریب گیاهی مناسب، نیاز آبی پنج محصول عمده زراعی و باغی دشت مشهد با بیشترین سطح زیر کشت آبی (گندم، چغندرقند، گوجه فرنگی، یونجه و سیب) در طول فصل رشد برای دهه آتی و دوره پایه محاسبه و میانگین دو دوره با یکدیگر مقایسه گردید. نتایج پیش¬بینی¬ مدل¬ها حاکی از آن است که دمای حداقل و حداکثر در آینده به ترتیب با افزایشی برابر با 4/1 و 1 درجه سانتی گراد همراه خواهند بود به طوری که دمای حداکثر بیشتر در فصول گرم سال (بهار و تابستان) و دمای حداقل بیشتر در فصول سرد سال (پاییز و زمستان) افزایش خواهند داشت. پیش¬بینی تغییرات تبخیر و تعرق پتانسیل نشان داد که تغییرات آن بیشتر تحت تأثیر تغییرات دمای حداکثر خواهد بود. همچنین مقایسه نیاز آبی محصولات مختلف بین دو دوره آتی و پایه نشان دهنده افزایش تبخیر و تعرق گیاهان در آینده می¬باشد به طوری از بین پنج محصول منتخب در دشت مشهد، چغندرقند دارای بیشترین درصد تغییرات در نیاز آبی برابر با 8/2 درصد و معادل با 290 مترمعکب آب مصرفی در هر هکتار خواهد بود.

کلمات کلیدی

, سری زمانی, نیاز آبی, تبخیر و تعرق.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1057648,
author = {شعبانی, بهاره and موسوی بایگی, محمد and جباری نوقابی, مهدی},
title = {پیش بینی تغییرات نیاز آبی برخی از محصولات کشاورزی دشت مشهد ناشی از تغییرات دمای هوا},
journal = {علوم و مهندسی آبیاری},
year = {2016},
volume = {39},
number = {2},
month = {July},
issn = {2588-5952},
pages = {1--13},
numpages = {12},
keywords = {سری زمانی، نیاز آبی، تبخیر و تعرق.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T پیش بینی تغییرات نیاز آبی برخی از محصولات کشاورزی دشت مشهد ناشی از تغییرات دمای هوا
%A شعبانی, بهاره
%A موسوی بایگی, محمد
%A جباری نوقابی, مهدی
%J علوم و مهندسی آبیاری
%@ 2588-5952
%D 2016

[Download]