علوم و مهندسی آبیاری, سال (2016-12)

عنوان : ( برآورد تبخیر ـ تعرق واقعی و ضرایب یک جزئی و دو جزئی گیاه دارویی همیشه بهار در منطقه کرمان )

نویسندگان: فریده السادات هاشمی نسب خبیصی , محمد موسوی بایگی , امین علیزاده , بهرام بختیاری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در سال¬های اخیر در برخی مناطق غربی ایران گیاه دارویی همیشه بهار جهت تأمین نیاز صنعت داروسازی به صورت وسیع کشت می-شود و پژوهشی در زمینه تبخیر ـ تعرق و ضرایب گیاهی آن صورت نگرفته، از این رو پژوهش در این زمینه ضروری احساس شد. پژوهش حاضر به¬منظور برآورد تبخیر ـ تعرق و ضرایب گیاهی گیاه دارویی همیشه بهار در منطقه کرمان واقع در جنوب شرقی ایران، که در طبقه¬بندی اقلیمی دومارتن دارای اقلیم خشک می¬باشد، صورت گرفته است. به¬منظور برآورد تبخیر ـ تعرق در پنج لایسیمتر گیاه دارویی همیشه بهار و در یک لایسیمتر گیاه مرجع چمن جهت اندازه¬گیری تبخیر ـ تعرق مرجع کشت شد و با استفاده از معادله بیلان آب میزان تبخیر ـ تعرق اندازه گیری شد. علاوه بر این تبخیر ـ تعرق مرجع با استفاده از روش پنمن ـ مانتیث محاسبه و با نتایج حاصل از لایسیمتر مورد مقایسه قرار گرفت. نتایج نشان داد که تبخیر ـ تعرق برآورد شده برای گیاه دارویی همیشه بهار توسط لایسیمتر برای فصل کشت 1393 و 1394 برابر 5/335 و 26/1043 میلی¬متر و تبخیر ـ تعرق برآورد شده توسط لایسیمتر گیاه مرجع چمن و روش پنمن ـ مانتیث برابر 76/769 و 7/746 میلی¬متر برای دوره کشت 1393 و 76/1767 و 8/1424 میلی¬متر برای دوره کشت 1394 می-باشد. همچنین در این پژوهش ضرایب گیاهی یک جزئی و دو جزئی نیز برآورد گردید. در این مطالعه مقادیر ضرایب گیاهی یک جزئی گیاه دارویی همیشه بهار در مرحله رشد اولیه، میانی و پایانی به ترتیب برابر 75/0، 612/1 و 855/0 برای فصل کشت 1393 و مقادیر 84/0، 574/1 و 083/1 برای فصل کشت 1394 برآورد شده همچنین برای ضریب گیاهی دوگانه در مراحل مختلف رشد مقادیر 238/1، 549/1 و 905/0 برای فصل کشت 1394 و مقادیر 266/1، 606/1 و 098/1 برای فصل کشت 1394 برآورد گردید.

کلمات کلیدی

, تبخیرـ تعرق, ضریب گیاهی, گیاه دارویی همیشه بهار, لایسیمتر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1057652,
author = {هاشمی نسب خبیصی, فریده السادات and موسوی بایگی, محمد and علیزاده, امین and بهرام بختیاری},
title = {برآورد تبخیر ـ تعرق واقعی و ضرایب یک جزئی و دو جزئی گیاه دارویی همیشه بهار در منطقه کرمان},
journal = {علوم و مهندسی آبیاری},
year = {2016},
month = {December},
issn = {2588-5952},
keywords = {تبخیرـ تعرق، ضریب گیاهی، گیاه دارویی همیشه بهار، لایسیمتر},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T برآورد تبخیر ـ تعرق واقعی و ضرایب یک جزئی و دو جزئی گیاه دارویی همیشه بهار در منطقه کرمان
%A هاشمی نسب خبیصی, فریده السادات
%A موسوی بایگی, محمد
%A علیزاده, امین
%A بهرام بختیاری
%J علوم و مهندسی آبیاری
%@ 2588-5952
%D 2016

[Download]