اکو فیزیولوژی گیاهان زراعی, دوره (11), شماره (1), سال (2017-6) , صفحات (127-142)

عنوان : ( بررسی مقاومت جمعیت های خردل وحشی (Sinapis arvensis L.) به علف کش تری بنورون متیل )

نویسندگان: مهدی افشاری , علی قنبری , مهدی راستگو , جاوید قرخلو , گودرز احمدوند ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تری بنورون متیل از علف کش های رایج برای کنترل علف های هرز پهن برگ در مزارع گندم می باشد. لذا به منظور بررسی علف های هرز مشکوک به مقاومت مزارع گندم، 38 مزرعه از استان کرمانشاه در سال 1392-1391 مورد بررسی قرار گرفت. بذور خردل وحشی مشکوک به مقاومت از مزارع جمع آوری و در قالب طرح بلوک¬های کامل تصادفی با 6 تکرار مورد آزمایش قرار گرفتند. سپس به¬منظور تشخیص سریع بروز مقاومت، جمعیت¬ها با دز تفکیک کننده علف¬کش تری بنورون متیل غربال اولیه شدند. تعیین درجه مقاومت به کمک آزمون زیست سنجی با استفاده از منحنی¬های دز-پاسخ انجام شد. برای بررسی مکانیزم مقاومت از روش¬های مولکولی، بویژه از کلون ژن ALS با ناقل PJET1.2/blunt استفاده شد. طبق نتایج آزمایش تفکیک دز، 4/10 گرم ماده موثر در هکتار جمعیت¬های حساس خردل وحشی را به میزان 90 درصد کنترل کرد و در آزمایش¬های غربال¬گری نیز 50 درصد از جمعیت¬ها به عنوان جمعیت مقاوم شناسایی شدند که بر اساس روش بکی و تاردیف 8/57 درصد از آنها دارای درجه مقاومت خیلی بالا، 5/31 درصد از آنها به عنوان جمعیت هایی با درجه مقاومت بالا و 5/10 درصد دارای مقاومت کم شناسایی شدند. همچنین GR50 علف های هرز مقاوم در مقایسه با علف هرز حساس افزایش یافت که بیانگر وجود مقاومت در این استان می باشد، بطوری که برای کنترل جمعیت مقاوم Z15، این مقدار به 1309 گرم ماده موثر در هکتار افزایش یافت. توالی یابی DNA خردل وحشی نیز نشان داد که جهش در موقعیت آلانین 122 با جایگزینی اسیدآمینه پرولین سبب بروز مقاومت از نوع جهش مبتنی بر محل هدف شده است.

کلمات کلیدی

, توالی یابی DNA, جهش, دز-پاسخ, ژن استولاکتات سینتاز, ناقلPJET1.2/blunt
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1057658,
author = {افشاری, مهدی and قنبری, علی and راستگو, مهدی and جاوید قرخلو and گودرز احمدوند},
title = {بررسی مقاومت جمعیت های خردل وحشی (Sinapis arvensis L.) به علف کش تری بنورون متیل},
journal = {اکو فیزیولوژی گیاهان زراعی},
year = {2017},
volume = {11},
number = {1},
month = {June},
issn = {2538-1822},
pages = {127--142},
numpages = {15},
keywords = {توالی یابی DNA، جهش، دز-پاسخ، ژن استولاکتات سینتاز، ناقلPJET1.2/blunt},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی مقاومت جمعیت های خردل وحشی (Sinapis arvensis L.) به علف کش تری بنورون متیل
%A افشاری, مهدی
%A قنبری, علی
%A راستگو, مهدی
%A جاوید قرخلو
%A گودرز احمدوند
%J اکو فیزیولوژی گیاهان زراعی
%@ 2538-1822
%D 2017

[Download]